Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Zadní Hrádek
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem této veřejné zakázky jsou zásahy ve zvláště chráněném území přírodní památce Zadní Hrádek (dále jen ZCHÚ), konkrétně:
• mozaikovité kosení travobylinného porostu (částečně rákosin) s jeho následným shrabáním a odstraněním pokosené biomasy mimo zvláště chráněné území a jeho ochranné pásmo. Porosty nebudou mulčovány. Mozaika bude spočívat v ponechání cca 1/3 porostu ve formě pásů o šíři cca 3 m. Vynechané plochy se nebudou nacházet v porostech rákosin. V následujících letech budou vynechány vždy na jiných místech. Vynechání ostrůvků s porosty dřevin. Kosení mechanizovaně, podmáčené plochy lehkou technikou či křovinořezem. Termín 15.7. – 15.9. Plocha 1 dle mapové přílohy – rozloha 10,6 ha,
• každoroční pastvu smíšeným stádem ovcí a koz, s ponecháním nedopasků, na dílčích plochách 2, 3 a 4 (svažitý terén), v termínu od poloviny května do konce června, plocha 10 ha;
• 2 x ročně sečení míst s výskytem třtiny křovištní, včetně okamžitého odstranění vzniklé biomasy z plochy ZCHÚ, na dílčí ploše 4 (svažitý terén), v termínech 1. seč konec května a 2. seč v září, plocha 0,1 ha.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Středočeský kraj- Podatelna
Zborovská 11
150 21 Praha 5
Kontakt: Puršová Kateřina
e-mail: pursova@kr-s.cz
tel:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 06.03.2019 10:00
Datum zahájení: 13.02.2019 15:31