Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: II/112 Čechtice, most e. č. 112-035 přes strouhu před obcí Čechtice
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem stavby je kompletní odstranění stávajícího mostního objektu vedoucího přes strouhu u obce Čechtice a následnou výstavbu nového mostního objektu. Nosná konstrukce je tvořena železobetonovým rámem vetknutým do základového pasu podporovaného pilotami. Založení mostu je navrhováno jako hlubinné na mikropilotách.
Mostní svršek je tvořen betonovými římsami, ocelovým zábradlím se svislou výplní a asfaltobetonovou vozovkou. Nový objekt je navržen dle ČSN EN 1991-2 na skupinu pozemních komunikací 1 pro zatížení modelem LM1.
Stavba bude provedena podle projektové dokumentace pro provádění stavby (dále také „PD“), která je součástí zadávací dokumentace. Vybraný účastník bude povinen postupovat dle vydaných rozhodnutí správních orgánů, které souvisejí s předmětem veřejné zakázky. Veškeré podmínky, práva a povinnosti v rámci realizace veřejné zakázky jsou uvedeny v návrhu smlouvy o dílo, který je přílohou č. 3 ZD.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)
Kontakt: Bc. Dana Rylichová
e-mail: rylichovad@kr-s.cz
tel: 257 280 199
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum předložení nabídky: 01.02.2019 10:00
Datum zahájení: 27.12.2018 11:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: