Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Zadní Hrádek
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu jsou zásahy ve zvláště chráněném území přírodní rezervaci Zadní Hrádek (dále jen ZCHÚ), konkrétně:
• v prvním roce jednorázové odstranění náletových dřevin a křovin, s ponecháním rozptýleně 20 % hodnotných keřů a vzrostlých stromů (křovinořez, motorová pila, termín polovina října až polovina listopadu 2018, plocha 4 ha) včetně ošetření čerstvých řezných ploch neselektivním herbicidem;
• druhý až čtvrtý rok odstranění výmladků dřevin a ošetření řezných ploch neselektivním herbicidem (křovinořezem, termín polovina října až polovina listopadu, plocha 4 ha);
• součástí prací je i odstranění veškeré biomasy vzniklé jednotlivými zásahy mimo ZCHÚ a jeho ochranné pásmo a její likvidace v souladu s platnými předpisy (dále jen zásah),
• celková plocha zásahu je 4 ha.
Zásah se zhotovitel zavazuje provést ve čtyřech etapách tvořících vždy jeden kalendářní rok počínaje rokem 2018 do roku 2021. Všechny práce budou dokončeny nejpozději do 15. listopadu v každém roce trvání této smlouvy.
Detailní informace o předmětu plnění Veřejné zakázky obsahuje závazný návrh smlouvy na plnění Veřejné zakázky (příloha č. 5 této zadávací dokumentace).
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Zborovská 81/11
150 21 Praha 5
Kontakt: Puršová Kateřina
e-mail: pursova@kr-s.cz
tel:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 27.08.2018 10:00
Datum zahájení: 03.08.2018 10:37