Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Upřesnění výsledku zadávacího řízení
Rámcová dohoda: Ne
Příkazní smlouva: Ne
Název, druh a popis předmětu
Název: III/33338 - Chmeliště – Uhlířské Janovice, I. etapa
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Jedná se o opravu povrchu vozovky silnice III/33338 v úseku v provozním staničení 9,622 – 10,572). Důvodem k provedení opravy je špatný technický stav vozovky a vyjeté podélné koleje, podélné a příčné trhliny. Oprava silnic zahrnuje především frézování stávajícího živičného krytu, sanaci příčných příp. podélných trhlin podkladních vrstev, pokládku nových asfaltových vrstev a rektifikace povrchových znaků, případně obnovou drenážního systému. Součásti stavby je obnova vodorovného dopravního značení.
Srážková voda bude odvedena přes stávající uliční vpusti do stávající kanalizace, případně je svedena z těchto ploch do okolního terénu, kde se vsákne. Dojde i k pročistění stávajících příkopů.
Zemní pláň komunikace bude vyspádována ve sklonu 3% a odvodněna trativody zaústěnými navrtávkou přes stávající uliční vpusti do stávající dešťové kanalizace. Trativody budou tvořeny z trativodních trubek PEHD DN150 obsypaných štěrkodrtí a uložených v rýze vyložené filtrační a separační geotextílií.
Místo plnění: Středočeský kraj
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)
Kontakt: Bc. Lukáš Balog
email: lukas.balog@ksus.cz
tel: 778 531 990
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 26.06.2024 09:00
Datum zahájení: 23.05.2024 11:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Elektronické nabídky a žádosti o účast
Odtajnění el. nabídek (žádostí o účast):