Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: III/33310 SVÉMYSLICE, MOST EV.Č. 33310-4 - Stavební práce
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb spočívajících v provedení stavby „III/33310 SVÉMYSLICE, MOST EV.Č. 33310-4 - Stavební práce“ (dále též jen „stavba“ nebo „dílo“).

Předmětem veřejné zakázky rekonstrukce mostu ev. č. 33310-4 na komunikaci III/33310. Stavba rekonstrukce mostu se nachází mezi obcemi Svémyslice a Zeleneč. Přemosťovanou překážkou je dálnice D10. V čase výstavby dojde k demolici stávající nosné konstrukce a spodní stavby. Následně budou vybudovány nové podpěry. V krajních polích budou následně vybudovány monolitické rámy. Střední pole se bude skládat z prefabrikovaných předpjatých nosníků spřažených s monolitickou deskou. Na nosné konstrukci bude osazen nový mostní svršek včetně železobetonových říms, na kterých budou osazena mostní svodidla. Pravá římsa je chodníková. Na jejím vnějším okraji bude osazeno mostní zábradlí. Niveleta silnice v předpolí bude mírně upravena, aby plynule navazovala ze stávající komunikace na navrženou niveletu na mostě. Podrobná specifikace předmětu díla a podmínek jeho provádění je obsažena v této ZD a zejména v dokumentaci stavby, tj. v projektové dokumentaci pro provedení stavby, jejíž součástí jsou též technické specifikace a technické a uživatelské standardy stavby (vyhotovená společností AF-CITYPLAN s.r.o., se sídlem: Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4, ve stupni PDPS, z 11/2017, č. zakázky: 16 – 22 – 059).
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Zborovská 11
150 21 Praha 5
Kontakt: Mgr. Linda Matějíčková
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: výzvou / uveřejněním
Datum předložení nabídky: 15.06.2018 12:30
Datum zahájení: 25.05.2018 13:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: