Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Zadní Hrádek
Odesílatel Puršová Kateřina
Organizace odesílatele Středočeský kraj [IČO: 70891095]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 22.02.2019 12:01:05
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

V rámci zadávací řízení došly následující dotazy:
Dotazy:
1.) V současné podobě je značný rozdíl mezi výčtem prací ve výzvě a návrhu smlouvy: výzva uvádí mimo pastvy (10 ha/rok) a výřezů třtiny (2 x 0,1 ha/rok) také mozaikovou seč 10,6 ha/rok. Provedení jakých prací tedy vlastně poptáváte?

2.) Ze zadání není zřejmé, zda jsou uvedené rozsahy ploch výpočtem průmětu terénu do plochy, nebo skutečnými rozsahy plochy.
Ve svažitém a členitém terénu může být rozsah mezi průmětem do plochy a reálnou plochou terénu 10 až 30%. Pokud je vámi požadovaný rozsah prací definovaný 1. způsobem (průmět do plochy), je zadání díky konfliktu číselného vyjádření a mapového zákresu zmatečné a smlouvy by v takovém případě byly neplatné! Nehledě na to, že takové zadání komplikuje reálné nacenění prací se všemi důsledky pro obě smluvní strany.

3.) V dokumentaci není nijak definován pojem "nedopasek". Jedná se o rostliny nebo jejich části ponechané zvířaty, nebo o plochy, které mají zůstat zcela neopaseny (mozaiková pastva). Obojí výklad je možný i zadavateli používaný. Pokud je to ten druhý případ, jaká je plocha nedopasků/nepasených ploch?

4.) A především - stejně jako v loňském roce nezmiňujete v zadání skutečnost, že v blízkém okolí lokality byla (dle AOPK) opakovaně potvrzena přítomnost vlka. Z pohledu zhotovitele pastvy je to závažná skutečnost ovlivňující způsob provedení prací s vlivem na výši nákladů. Bez uvedení této informace je podle mne zadávací dokumentace i smlouvy neúplná (a neplatná).

A ještě poznámka k termínům provedení pastvy - v minulých letech 2015 - 2017 probíhala pastva po dobu 2 až 8 týdnů v rozmezí července až září, tedy s (byť nijak velkou) variabilitou. Pokud pastva nebude provedena několikaset hlavým stádem (oněch 10 ha pase 100 zvířat zhruba 10 týdnů), bude současné vymezení fixovat pastvu na další 4 roky do stejného období. Sice se jedná o dobu největšího nárůstu biomasy (a tak bude pastva efektivní s ohledem na její odstranění), pro biodiverzitu to ale asi není úplně optimální.

Odpověď:
Dobrý den,
v rámci výzvy došlo k pochybení, závazné jsou práce uváděné ve smlouvě. Tyto práce se i naceňují. Posíláme i opravenou zadávací dokumentaci.
S lokalitou - uspořádáním terénu, má uchazeč možnost se seznámit před vlastním přihlášením do výběrového řízení.
Nedopasky – ano traviny, které stádo nedopáslo – budou ponechány. Viz. smlouva.
Termín pastvy jsou též upřesněny ve smlouvě.
Pokud máte obavu z hlediska Vámi uvedeného výskytu vlků, zadávací dokumentace nemůže postihnou veškerá rizika zadávaných prací a je to na vašem zvážení, zda se do výběrového řízení přihlásit.


Přílohy
- Výzva SK -Zadní Hrádek-čern.pdf (3.62 MB)