Veřejná zakázka: Havárie opěrné zdi a komunikace III/2407 na p.č. 459 k.ú. Úholičky v obci Úholičky – II. etapa výstavby - SD

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Uzavřeno
Uzavřeno.
DBID: 924
Systémové číslo: P17V00000208
Evidenční číslo zadavatele: vz-148/17
Datum nákupu / nabídek: 09.05.2017 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Havárie opěrné zdi a komunikace III/2407 na p.č. 459 k.ú. Úholičky v obci Úholičky – II. etapa výstavby - SD
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem výše uvedené veřejné zakázky je:
i)] zajištění výkonu činnosti stavebního dozoru investora v rámci:
• Kontrolovat technologické postupy provádění stavby (souhrnně – kontrola jakosti
a kvality)
• Přebírat provedené práce, které dalším postupem prací budou zakryty - zejména
 Základové spáry
 Drenážní systém
 Izolace proti vodě a vlhkosti
 Výztuž konstrukcí
 Další dle konkrétního návrhu řešení
• Kontrolovat směrové a výškové umístění stavby a porovnat je s projektovou dokumentací a učinit příslušná opatření při nesouladu
• Důsledně vyžadovat a kontrolovat provádění předepsaných zkoušek, zúčastnit se jejich průběhu a pořízení zápisu o provedené zkoušce
• Dohlížet na správné dokumentování průběhu stavby, kontrolovat vedení stavebního deníku zhotovitelem, pravidelně svým podpisem odsouhlasovat veškeré záznamy provedené zhotovitelem nebo orgány oprávněnými provádět zápisy do stavebního deníku
• Kontrolovat dodržení smluvních podmínek daných smlouvou ne zhotovení díla
• Sledovat průběh výstavby s hlediska časového plánu
• Odsouhlasovat provedené práce, které nejsou obsaženy v projektové dokumentaci, jako jsou např. vícepráce nebo změny proj. řešení, které byly navrženy v průběhu výstavby.
• Kontrolovat u zhotovitele předepsané doklady (prohlášení o shodě, atesty) o použitých materiálech a zabudovaných výrobcích, které je nutné předložit při kolaudačním řízení k povolení stavby k užívání.
• Kontrolovat věcnou a správnost fakturovaných položek oproti rozpočtu stavby
• Zúčastnit se konečného vyúčtování
• Zúčastnit se na základě výzvy zhotovitele přejímky provedených stavebních prací kde:
 Provede kontrolu provedených prací a sestaví seznam zjištěných vad a nedodělků
 Zkontroluje předepsané dokumenty pro přejímku
­ Stavební deník
­ PD se zakreslenými změnami dle skutečného provedení
­ Prohlášení o shodě zabudovaných materiálů a výrobků
­ Doklady o provedených zkouškách a revizí
­ Vyjádření zainteresovaných orgánů státní a veřejné správy
• Provede zápis z jednání o přejímce stavby a předá jej správci stavby (objednateli)
• Po uplynutí lhůty pro odstranění vad a nedodělků provede kontrolu jejich odstranění
a sepíše o tom zápis z jednání.

Zajištění výkonu koordinátora BOZP na staveništi, při přípravě stavby a ve fázi její realizace dle zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění (dále jen „zákon BOZP“), kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších předpisů

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: přímý nákup / evidence VZ
 • Předpokládaná hodnota: 252 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 11
  150 21 Praha 5

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky