Veřejná zakázka: II/339 Klejnary, most ev.č.339-002, přes bývalý náhon

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Uzavřeno
Uzavřeno.
DBID: 741
Systémové číslo: P17V00000028
Evidenční číslo zadavatele: vz-569/16
Datum nákupu / nabídek: 21.11.2016 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: II/339 Klejnary, most ev.č.339-002, přes bývalý náhon
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je havarijní oprava mostu ev.č. 339-002. Důvodem této havarijní opravy je současný stav NK, spodní stavby a nevyhovující stav mostního vybavení. Provedení opravy je podmínkou dalšího užívání komunikace II/339 – v současnosti průjezdné přes mostní objekt pouze jedním pruhem. Nevyhovující mostní objekt převádějící komunikaci přes občasnou vodoteč bude odstraněn a nahrazen novým silničním propustkem.
Stavba je členěna na více stavebních objektů:

• SO 000 – Vedlejší a ostatní náklady
• SO 001 – Demolice stávajícího mostu
• SO 201 – Most ev.č. 339-002
• SO 901 - DIO – Dopravně inženýrská opatření

Projekt a soupis prací pro zadání stavby vycházel ze zaměření a oměření přístupných částí mostu, zakreslení všech nepřístupných částí je jen orientační dle odhadu projektanta. Všechny kubatury u položek souvisejících s tvarem stávajících konstrukcí jsou v soupisu prací uvedeny jako odhady, jejich čerpání je možné jen dle skutečnosti zastižené na stavbě a v rozsahu odsouhlaseném TDI. Zhotovitel je povinen uvážit, že některé položky byly odhadnuty variantně a nelze tedy vyloučit, že se nebudou čerpat, nebo budou čerpat jen v omezeném rozsahu.

Stavba bude probíhat za úplné uzavírky provozu na silnici II/339. Detailní provedení a projednání DIO zajistí zhotovitel. Přípravné a dokončovací práce budou probíhat již za provozu.

Stavební práce budou probíhat v souladu s projektovou dokumentací vyhotovenou společností PONTEX s.r.o. se sídlem Bezová 1658, 147 14 Praha 4, IČ 40763439, č. zakázky: 16 025 00 a soupisem prací.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: přímý nákup / evidence VZ
 • Předpokládaná hodnota: 3 228 431 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  15000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 629632

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky