Veřejná zakázka: Oprava mostu ev.č. 244-006, most přes mlýnský náhon v Kostelci nad Labem

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 7052
Systémové číslo: P20V00000979
Evidenční číslo zadavatele: VZ-304/20
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 01.07.2020
Nabídku podat do: 04.08.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava mostu ev.č. 244-006, most přes mlýnský náhon v Kostelci nad Labem
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb spočívajících v provedení stavby „Oprava mostu ev.č. 244-006, most přes mlýnský náhon v Kostelci nad Labem“ (dále též jen „stavba“ nebo „dílo“).
Předmětem veřejné zakázky je oprava stávajícího klenbového mostu. Stávající NK bude odlehčena novou ŽB deskou vybudovanou v nadnásypu a přechodové oblasti mostu zakončenou ŽB prahy založenými hlubině na mikropilotách vetknutých do skalního podloží za základy stávajícího mostu. Nová ŽB deska bude sloužit také jako podklad pro nové hydroizolační souvrství a zabrání zatékání srážkové vody do zásypu stávající nosné konstrukce.
Kamenné části stávající NK budou očištěny, trhliny v kamenech injektovány, zdivo hloubkově přespárováno. Betonové části stávající NK budou očištěny, trhliny injektovány, povrch sanován. Budou zhotoveny nové ŽB mostní římsy s replikou původního ocelového zábradlí a na mostě i předpolích nová vozovka s chodníky ( SO 201). Součástí zakázky bude i Oprava komunikace v délce cca 27 m s přeložkou stožáru VO (SO 101), Ochrana vodovodu (SO 301 – provizorní přeložka), Ochrana plynovodu (SO 501) a Dočasná provizorní lávka pro pěší (SO 901).
Stavba se nachází v městské památkové zóně Kostelec nad Labem. Před zahájením prací bude svoláno jednání za účasti investora, projektanta, zástupce územního odborného pracoviště středních Čech Národního památkového ústavu, zástupce odboru sociálních věcí a školství Městského úřadu Neratovice a Dodavatele, a to za účelem vyjasnění detailů a stanovení postupu prací. V průběhu stavby je třeba, mimo jiné dodržet podmínky NPÚ pracoviště Střední Čechy.
Stavbou budou dotčena ochranná pásma následujících IS: Nadzemní i podzemní sítě NN, nadzemní i podzemní sítě VN, splašková kanalizace, VTL plynovod, vodovod, sdělovací kabel a veřejné osvětlení a případně dalších IS zjištěných dle skutečnosti.
Na mostě bude v rámci stavby zřízena dočasná provizorní lávka pro pěší (SO 901), která zabezpečí provoz pěších přes most po celou dobu opravy.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 9 975 661 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 11
  150 21 Praha 5

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy