Veřejná zakázka: III/2371 Lužná

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 7050
Systémové číslo: P20V00000977
Evidenční číslo zadavatele: VZ-429/20
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 01.07.2020
Nabídku podat do: 20.08.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: III/2371 Lužná
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb spočívajících v provedení stavby „III/2371 Lužná“ (dále též jen „stavba“ nebo „dílo“).
Jedná se o rekonstrukci silnice III/2371 v obci Lužná, v úseku km 0,000 – 2,560, která je v nevyhovujícím stavu, Oprava je rozdělena na objekt SO 101.1 „Údržba silnice III/2371 v úseku ZÚ – 0,912“ a objekt SO 101.2 „Rekonstrukce silnice III/2371 v úseku 0,912-KÚ“. Dále je součástí stavby objekt rekonstrukce mostního objektu 2371-1, opěrné zdi v km 2,150, jejíž součástí je přeložka sdělovacího vedení CETIN, doplnění uličních vpustí a zajištění DIO.
SO 101.1. Stavební objekt řeší údržbu silnice III/2371 v úseku ZÚ (křižovatka se silnicí II/237) – km 0,912. Vozovka je za hranicí životnosti a vykazuje značené poruchy, které musí být neustále opravovány. Oprava spočívá ve vyfrézování asfaltových vrstev v tl. 100mm, opravy poruch po vyfrézování, položení výstužné ocelové sítě, položení 2 asfaltových vrstev v tl. 110mm, údržbu odvodnění komunikace k zajištění odvedení srážkové vody z komunikace a konstrukce vozovky, obnova VDZ, nezpevněné krajnice a doplnění směrových sloupků.
SO 101.2 Stavební objekt řeší rekonstrukci silnice III/2371 v úseku km 0,912 (vjezd do obce Lužná) – KÚ (výjezd z obce Lužná), tj. průtah obcí. Vozovka je za hranicí životnosti a vykazuje značné poruchy, navíc je provedena z různých druhů materiálu, šířka komunikace mezi obrubami chodníků je značně proměnlivá, chybí jasné vymezení jízdních pruhů a parkovacích míst.
Rekonstrukce spočívá ve sjednocení šířek jízdních pruhů a doplnění pruhů pro parkování v místech, kde je to možné, přičemž odlišení je provedeno různým druhem povrchu (asfalt, resp. žulová dlažba), dále v úpravách vjezdů k nemovitostem a dodláždění chodníků z důvodu šířkových úprav, nebo napojení vedlejších ulic. Na vjezdech jsou nově doplněny středové ostrůvky pro zdůraznění začátku obce a zpomalení vozidel.
Vozovka bude vybourána na hloubku 0,46 m a bude provedena nová konstrukce s asfaltovým povrchem, včetně doplnění podélné drenáže. Z důvodu sjednocení šířkového uspořádání budou v místech, kde je to nutné, přesazeny silniční obrubníky a dodlážděny přilehlé chodníky. U vjezdů budou osazeny snížené obruby a v případě potřeby dodlážděny. Zbývající plochy, které vzniknou po úpravách nároží, budou buď doplněny praným kamenivem, nebo ozeleněny (pokud navazují na zeleň). Bude provedeno vodorovné dopravní značení a upraveno, resp. doplněno svislé dopravní značení.
SO 201- Záměrem opravy mostního objektu ev.č. 2371-1 je zachovat původní nosnou konstrukci s kompletní náhradou mostního svršku a vybavení. Nosná konstrukce bude v podhledu a na bocích povrchově sanována. Sanována bude spodní stavba, přechodové oblasti a dno koryta pod mostem. Provoz na silnici III/2371 bude po dobu rekonstrukce mostu úplně vyloučen. Bude upravena niveleta silnice a její sklonové poměry na mostě a v jeho předpolích – viz SO 101.2 .
SO 251 Opěrná zeď je situována po pravé straně ulice „Tyršova“ v místě, kde se odpojuje ulice „Za školou“, která po odpojení výškově klesá. Ve stávajícím stavu je v daném místě mezi oběma komunikacemi svahovaný násyp ve sklonu cca 1:1,5. Z důvodu stavebních úprav komunikace v ulici „Tyršova“ již není možné v místě souběhu obou komunikací rozvinout svahovaný násyp a je nutné stabilitu násypu a výškový rozdíl obou komunikací zajistit pomocí opěrné konstrukce.
Technické řešení opěrné konstrukce představuje nízká monolitická železobetonová konstrukce ve tvaru úhlové zdi, která je v horní části opatřena monolitickou železobetonovou římsou, do které je kotveno silniční „dopravně bezpečnostní“ zábradlí, neboť výškový rozdíl obou komunikací je vyšší než 1,50 m. Úhlová zeď bude založena plošně, kdy základová spára bude umístěna do nezámrzné hloubky pod úroveň komunikace ulice „Za školou“ a bude upravena vrstvou podkladního betonu. Celková délka zdi se předpokládá cca 20,0 m, dále již bude možné svahovaný násyp rozvinout, stejně jako ve stávajícím stavu.
SO 461 Přeložka sdělovacího vedení CETIN v km 2,150
V km 2,150 silnice III/2371 Lužná sjezd do ulice Za Školou bude výstavbou opěrné zdi dotčena trasa zemního kabelu ve správě CETIN, a.s. Jedná se o metalický kabel TCEPKPFLE 5x4x0,4.
Z důvodu stavby opěrné zdi a výkopu pro základ, bude trasa kabelu přeložena nejprve provizorně, kabel bude veden vpravo při sjezdu do ulice Za Školou podél oplocení, až za nově budovanou opěrnou zídku, poté se nad svahem napojí na stávající trasu. V provizoriu bude trasa uložena v betonových panelech uložených na terén, v místě vjezdů do č.p. 592 a č.p. 277 bude trasa provizorně zahloubena. To pouze v případě, že bude nutné po dobu stavby zachovat tyto vjezdy funkční.
Po dokončení stavby opěrné zdi bude definitivní trasa uložena do nové polohy podél paty opěrné zdi do volného terénu.
Pro přeložku se použije kabel typu TCEPKPFLE 5x4x0,4. Napojení na stávající kabel bude pomocí smršťovacích spojek.
U kabelů bude provedeno měření před přeložkou a po přeložce. Měření bude provedeno v rozsahu požadavků a potřeb správce a dle platných TPP.
Pod komunikací budou kabely v celé své délce uloženy v ochranné trubce HDPE o prům. 110/94 mm a zároveň bude uložena jedna trubka jako rezervní.
Délka provizorní přeložky je cca 50 m, délka definitivní přeložky je cca 47 m.
SO 301 Stavební objekt řeší optimalizaci odvodnění srážkových vod z povrchu rekonstruované silnice III/2371 v rozsahu navrženého SO 101.2 (km 0,912 – KÚ).
Doplněny jsou nové vpusti (UV a HV) zaústěné do stávající kanalizace. Kanalizace je uložena poměrně mělko, tak i odtoky vpustí nejsou příliš hluboké. Součástí návrhu je i nahrazení stávajících vpustí (UVstáv.) a to včetně jejich přípojek.
Některé stávající prvky odvodnění jsou řešené jako kombinované šachto-vpusti (Š), které se ponechají ve stávající poloze a pouze se rektifikují výšky nátokových mříží. Konstrukce těchto šachet je netypizovaná a poměrně divoká kombinace monolitického betonu a vyzdívky půdorysně hranatého tvaru. U těchto šachet bude muset být provedeno vyčištění, základní sanace konstrukce a v případech umístění v pojížděné části vozovky i osazení roznášecí desky pod mříží.

Stavba bude prováděna za omezení dopravy dle navrženého DIO – zhotovitel jako součást stavby zajistí projednání a realizaci dopravní opatření během realizace stavby.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 34 701 433 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 11
  150 21 Praha 5

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy