Veřejná zakázka: II/244 Přezletice, přeložka včetně napojení na dálnici D0, předběžný GTP

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 6952
Systémové číslo: P20V00000879
Evidenční číslo zadavatele: VZ-335/20
Datum zahájení: 17.06.2020
Nabídku podat do: 01.07.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: II/244 Přezletice, přeložka včetně napojení na dálnici D0, předběžný GTP
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem výše uvedené veřejné zakázky je: spolu s výsledky archivních průzkumů,
shromáždit údaje o inženýrskogeologických, geotechnických a hydrogeologických
poměrech zájmového území a dále zhodnocení geomechanických vlastností, kterými je
možno charakterizovat chováni zastižených zemin, členěných do jednotlivých
kvazihomogenních geotechnických typů, tzn:
• vyšetření IG a HG poměrů v zájmovém prostoru trasy a souvisejících komunikací a
jejich geotechnická interpretace,
• zatřídění horninového prostředí podle ČSN 73 6133 (ČSN P 73 1005)
• vyšetření režimu podzemní vody v trase přeložky a jejím bezprostředním okolí,
• posouzení vlivu geotechnických poměrů a klimatických podmínek na provádění
zemních prací,
• posouzení vlivu stavební činnosti na okolí (změny hladiny podzemní vody, ohrožení
stávajících vodních zdrojů aj.),
• stanovení kategorií rozpojitelnosti a těžitelnosti hornin podle ČSN 73 6133 a ČSN P 73 1005
• posouzení vhodnost podloží vozovky do aktivní hloubky pro pozemní komunikace vedené v úrovni terénu podle ČSN 73 6133.

Způsob hodnocení zemních těles pozemních komunikací bude záviset na průběhu
nivelety, v případě:
• násypu (N) - bude zhodnoceno podloží násypu, a budou provedeny orientační výpočty stability svahů vysokých násypů (více než 6 m) a určení velikosti sedání podloží, zejména s ohledem na materiály těžené v zářezech stavby
• zářezu (Z) - bude ohodnocen jako zemní těleso, jako zemník pro materiál do násypu, budou stanoveny vlastnosti zemin a hornin jak v přirozeném uložení, tak i po zhutnění podloží vozovky v zářezu do aktivní hloubky,
• v případě nivelety vedené v úrovni terénu (ÚT) - bude posouzeno podloží vozovky do aktivní hloubky
• ve všech výše uvedených případech bude přihlédnuto zejména k možné interakci projektované stavby s okolím.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 860 735 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 11
  150 21 Praha 5

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky