Veřejná zakázka: Propojení Vinařice – Bernardov, podrobný GTP

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 6950
Systémové číslo: P20V00000877
Evidenční číslo zadavatele: VZ-337/20
Datum zahájení: 17.06.2020
Nabídku podat do: 01.07.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Propojení Vinařice – Bernardov, podrobný GTP
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Cílem podrobného GTP je shromáždit podrobné údaje o inženýrskogeologických, geotechnických a hydrogeologických poměrech zájmového území a poskytnout podklady ke zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení ve smyslu TP76: MDOSI č.j. 485/09-910-IPK/1 s účinností od 1.července 2009, tzn.:
▪ na základě výsledků dalších průzkumných prací doplnit informace zjištěné z předběžného
GTP, získat co nejpodrobnější informace o inženýrskogeologických a hydrogeologických poměrech v plánovaných trasách i objektech, včetně geotechnické interpretace získaných informací
▪ s co největší podrobností ověřit inženýrskogeologické poměry zejména v části projektované přeložky silnice II/327 (dle současného staničení úsek v km 0,225 – 0,718), kde předběžný GTP z důvodu neumožnění vstupu na pozemky nebylo možné provést
▪ získat podrobné informace o konstrukci stávající silnice lll/3278 (složení, mocnost vrstev) v úseku plánované rekonstrukce tak, aby bylo možné posoudit možnost využití stávající konstrukce při stavbě a získat také informace o charakteru a vlastnostech horninového prostředí v jejím podloží
▪ upřesnit průběh a rozhraní jednotlivých geotechnických typů v podélném i příčném směru vedení jednotlivých tras
▪ zjistit podrobné informace o geotechnických vlastnostech zastoupených zemin a hornin
▪ vzhledem k určitým změnám v projektové dokumentaci stavby (podkladech pro přípravu dokumentace PoGTP) získat podrobné informace o inženýrskogeologických a základových poměrech mostních objektů SO 201 na přeložce silnice II/327 přes řeku Doubravu a SO 202 na přeložce silnice II/327 přes polní cestu
▪ na základě provedených laboratorních rozborů a zkoušek odebraných vzorků zemin/hornin (porušené, neporušené, technologické) získat další informace umožňující blíže specifikovat geotechnické vlastností zemin a hornin, i možnost jejich využití do aktivních zón a pro budování násypů, včetně ověření možností a způsobu jejich úpravy
▪ lokalizovat tektonické poruchy a rozhraní mezi horninovými typy proterozoika i jeho rozhraní s křídovými horninami
▪ dále upřesnit mocnost humózní vrstvy, kterou bude třeba v rámci stavby skrýt, její mocnost
a charakter podrobněji ověřit zejména v úseku, kde pedologický průzkum z důvodu neumožnění vstupu nebylo možné provést (staničení km 0,225 – 0,718) a bude ho třeba realizovat v rámci PoGTP
▪ doplnit informace o režimu podzemní vody v projektovaných trasách, v případě potřeby navrhnout opatření ke snížení hladiny podzemní vody
▪ ověřit režim podzemní vody (hydraulické vlastnosti, chemizmus podzemní vody, rozkyv hladiny v dlouhodobějším časovém horizontu)
▪ pro ověření režimu podzemní vody v širším okolí plánované stavby provádět pravidelné měření hladin podzemní vody ve stávajících hydrovrtech a v domovních studnách, sledovaných v rámci předběžného GTP, a v dalších vodních zdrojích a domovních studnách
navržených tímto projektem PoGTP
▪ ověřit chemické charakteristiky podzemní vody z hlediska agresivity na stavební konstrukce (beton, ocel) a analyzovat další ukazatele, umožňující pozdější posouzení případného vlivu stavby na kvalitu vody v okolí
▪ provést místní šetření za účelem zjištění možností získání vhodného materiálu do násypu v dostupné vzdálenosti od lokality
▪ v případě potřeby zpracovat ideový návrh doplňkového geotechnického průzkumu.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 507 993 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 11
  150 21 Praha 5

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky