Veřejná zakázka: III/27212 Straky, most ev.č. 27212-2 přes potok v obci Straky

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Uzavřeno
Uzavřeno.
DBID: 621
Systémové číslo: P16V00000540
Evidenční číslo zadavatele: vz-477/16
Datum nákupu / nabídek: 03.10.2016 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: III/27212 Straky, most ev.č. 27212-2 přes potok v obci Straky
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je oprava mostu ev.č. 27212-2 spočívající v sanaci NK a říms, opravě zdiva opěr, opravě PKO a kotvení zábradlí, repasi ložisek, obnov dláždění, dopravní značení – vyznačení zatížitelnosti. V rámci stavby dojde k sanaci degradované mostovky a říms. Po otryskání povrchu vysokotlakým vodním paprskem 1100 bar budou trhliny v římsách zainjektovány epoxidovou pryskyřici, rozrušeny, povrch bude hloubkově a povrchově reprofilován sanační maltou a následně bude povrch přetřen dvouvrstvým hydrofobním nátěrem v barevném provedení dle požadavku investora. Dále bude obnoven ochranný nátěr zábradlí, chráničky inženýrských síti a mostních ložisek. Stávající povrch bude očištěn na třídu Sa 2. a protikorozně ošetřen nátěrovým systémem A5I.05.
V minulosti provedena oprava tlustostěnnou maltou na OP1 bude odstraněna a nahrazena novými pískovcovými bloky. Stávající spáry zdiva opěr budou odstraněny do hloubky 100 mm a budou vytvořeny nové spáry ze spárovací malty. Stávající odláždění svahů a dna toku bude odstraněno a nahrazeno novou dlažbou z lomového kamene tl. 250 mm do betonu tl. 150 mm. Stávající dopravní značení o zatížitelnosti mostu nad OP1, které neodpovídá jeho skutečné zatížitelnosti, bude demontováno. Před mostem budou osazeny značky B13 - „13t“, B14 - „10,0t“ a E13 - „JEDINÉ VOZIDLO 19t“. Na mostě bude osazena značka s evidenčním číslem mostu a značka s názvem překonávaného toku. Stejně značení bude osazeno nad OP2. Stavba bude probíhat za úplné uzavírky provozu na silnici III/27212. Provoz na lávce pro pěší bude zachován po celou dobu výstavby. Detailní provedení DIO je třeba zhotovitelem projednat s DI PČR. Přípravné a dokončovací práce budou probíhat již za provozu. Zhotovitel stavby zajistí prováděcí dokumentaci stavby, v rozpočtu není uvedena pod samostatnou položkou. Stavební práce budou probíhat v souladu s Technickou zprávou (III/27212 Straky, most 27212-2 vyhotovená společností IM PROJEKT, Inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o., IČ 27689328, se sídlem: Vodní 1, 602 00 Brno z 07/2016), Běžnou mostní prohlídkou 27212-2 (1.4.2015. Jeřábek Milan, Ing.), Hlavní mostní prohlídkou 27212-2 (12.11.2014, Baziková Lucie, Ing.) a soupisem prací.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: přímý nákup / evidence VZ
 • Předpokládaná hodnota: 1 590 823 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  15000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 629632

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky