Veřejná zakázka: II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7 – D8, II. etapa, expertíza DSP

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Uzavřeno
Uzavřeno.
DBID: 591
Systémové číslo: P16V00000510
Evidenční číslo zadavatele: vz-469/16
Datum nákupu / nabídek: 12.09.2016 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7 – D8, II. etapa, expertíza DSP
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem Smlouvy je zpracování expertního posouzení dokumentace pro stavební povolení a technická pomoc objednateli v rozsahu stanoveném v příloze č. 1 této Smlouvy na akci „II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7 – D8, II. etapa“
Konkrétně se jedná o technickou pomoc objednateli v rámci zpracování expertního posouzení dokumentace pro stavební povolení (dále jen „DSP“) v rozsahu:
Technická pomoc objednateli v rozsahu zpracování expertního posouzení DSP zahrnuje:

Expertní posouzení DSP
a) Seznámení se z dokumentací a postupu přípravy stavby předchozích stupňů, EIA, DÚR apod. včetně ÚR, vyjádření DOSS
b) Rekognoskace stavby
c) Účast na jednáních a výrobních výborech včetně dopravy
d) Studium a posouzení jednotlivých částí DSP s ohledem na ÚR a připomínky objednatele, správců IS, DOSS, správce dotčených SO a dalších projednání z průběhu zpracování
e) Vypracování připomínek a vyjádření během projektové činnosti a jejich předání objednateli k jednotlivým částem DSP - Průvodní zpráva
f) Dtto, - technické řešení v jednotlivých SO - řada 000 - přípravné práce, řada 100 - komunikace,
g) Dtto, - technické řešení v jednotlivých SO - řada 200 - mosty a rámové propustky
h) Dtto, - technické řešení v jednotlivých SO - řada 300 vodohospodářské objekty
i) Dtto, - technické řešení v jednotlivých SO - řada 400 -elektro
j) Dtto, - technické řešení v jednotlivých SO - řada 500 a 600 - plyn, trubní
k) Dtto, - technické řešení v jednotlivých SO - řada 700 a 800 -Objekty pozemních staveb a úpravy území
l) Dtto, - účinky stavby ostatní, průzkumy, geodetická dokumentace, POV
m) Projednání zapracování připomínek v průběhu prací na DSP
n) Vypracování celkového expertního posudku ke konceptu DSP a jeho projednání
o) Vypracování celkového expertního posudku k čistopisu DSP včetně závěrečného doporučení a jeho projednání.

Technická pomoc objednateli při zpracování DSP v rozsahu provedení odborných konzultací, posouzení správnosti způsobu navrženého technického řešení, účast na výrobních výborech, apod.

V rámci technické pomoci je poskytovatel povinen se na výzvu objednatele účastnit výrobních výborů

Do předmětu plnění jsou zahrnuty i služby v tomto článku výše nespecifikované, které však jsou k řádnému poskytování služeb nezbytné a o kterých Poskytovatel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět. Provedení služeb uvedených ve větě prvé tohoto odstavce však v žádném případě nezvyšuje sjednanou za poskytování služeb.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: přímý nákup / evidence VZ
 • Předpokládaná hodnota: 1 795 200 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  15000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 629632

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky