Veřejná zakázka: II/334, havarijní oprava propustku v km 25,047 u obce Radlice

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Uzavřeno
Uzavřeno.
DBID: 570
Systémové číslo: P16V00000489
Evidenční číslo zadavatele: VZ-456/16
Datum nákupu / nabídek: 29.08.2016 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: II/334, havarijní oprava propustku v km 25,047 u obce Radlice
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Rekonstrukce propustku na silnici II/334 u obce Radlice bude provedena dle PD zpracované společnosti Pontex s.r.o.:

8.1 SO 001 Demolice stávajícího propustku
Jedná se o trubní propustek, který je proveden z železobetonové trouby o vnitřním průměru DN1000 mm. Celková délka propustku je cca 10,5 m. Návodní i povodní strana propustku je opatřena kamennými cely. Cela jsou ve špatném stavu – deformovaná, vydrolená malta, dochází k vypadávání kamenu. Na kamenných čelech propustku je osazena betonová římsa, do které je zakotveno ocelové zábradlí.

8.2 SO 101 Úprava komunikace
V návaznosti na rekonstrukci rámového propustku dojde k jeho napojení na silnici mimo propustek. Oprava silnice je navržena ve stávajících směrových a výškových poměrech. Šírkové uspořádání je zvoleno tak, aby šířka mezi líci svodidel v místě propustku byla 6,5 m a odpovídala tak kategorii S6,5. Délka úpravy je pak dána plynulým napojením na stávající stav.
Stávající komunikace není dostatečně široká, proto budou v nezbytných délkách provedeny plynulé náběhy rozšíření tělesa komunikace. Příčný sklon se v úseku úpravy vozovky plynule mění ze stávajícího pravostranného 4.80-6.40% na pravostranný 8.0%. Tento sklon za propustkem plynule přechází do stávajícího pravostranného sklonu vozovky 0,37-3,78% na konci úpravy. Odvodnění vozovky je zajištěno příčným a podélným sklonem, srážková voda odteče pres krajnici do terénu.
V rozsahu úpravy komunikace, kde dochází k rozšíření nebo zúžení komunikace budou odfrézovány živičné vrstvy vozovky a budou odstraněny i podkladní vrstvy komunikace.
Po obou stranách silnice před i za propustkem budou v nezpevněné krajnici osazena ocelová svodidla svodnicového typu s úrovní zadržení N2. Kromě levé strany vozovky před propustkem (ve směru staničení) budou všude osazena svodidla v délce 28 m od římsy s dlouhým náběhem. V místě napojení polní cesty bude svodidlo v délce 15 m s krátkým náběhem. Před i za propustkem budou osazeny směrové sloupky (v místě svodidel budou požity nástavce na svodidlo). Na vozovce budou
vyznačeny vodící cáry š. 0,125m.

8.3 SO 110 Propustek nový stav

Charakteristika propustku: Jedná se o rámový propustek. Nosná konstrukce je tvořena
monolitickou železobetonovou rámovou konstrukcí.
Délka přemostění: 2,00 m
Světlost: 2,00 m
Šikmost propustku: kolmý
Volná šířka propustku: 6,50 m
Šírka mezi zvýšenými obrubami: 6,50 m
Šírka propustku: 8,10 m
Stavební výška: 0,69 m
Výška propustku nad terénem: 1,49 m
Nejmenší podjezdná výška: není
Plocha propustku: 2,00x8,10=16,2 m2
Zatížitelnost: není uvedena
Zatížení: propustek je navržen na zatížení dle CSN EN 1991 zm.
Z4

8.3.2 Základní technické řešení a vybavení
Komunikace na propustku je navržena v kategorii S6,5. Vozovka je šířky 2 x 3,25m, oboustranné římsy šířky 0,8 m jsou opatřeny svodidly. Má jednostranný příčný sklon 8,0%.
Propustek i navazující křídla budou založeny plošně. Základy budou vybetonovány na vrstvu podkladního betonu tl. 150 mm. Opery jsou tvořeny štíhlými stěnami, které jsou monoliticky spojeny s křídly. Nosnou konstrukci bude tvořit monolitická železobetonová deska z betonu C30/37-XF2, o jednom poli s rozpětím 2,30 m rámově spojena s monolitickými stojkami rámu. Celková délka nosné konstrukce 2,60 m (měřeno v ose komunikace).
Horní povrch nosné konstrukce sleduje jednostranný sklon vozovky tj. 8,0 %, pod pravou římsou propustku je na šířce 0,75 m proveden protispád 6,0%. Podél dolních hran NK bude provedena okapnička. Svislý povrch okraje desky a spodní povrch v šířce 0,25m je opatřen penetračním nátěrem dle VL4. Všechny hrany budou opatřeny zkosením (15x15mm), pokud není uvedeno v dokumentaci jinak.
Nosná konstrukce bude vybetonována na pevné skruži. Nosná konstrukce bude opatřena celoplošnou izolací s protisklony pod římsami. Vozovka bude asfaltová, celkové tloušťky 90 mm. V půdorysné ploše propustku bude vytvořena kyneta z kamenné dlažby, která by prováděla malé stavy vody. Za koncem všech říms bude navazovat dlažba z lomového kamene tl. 200 mm do betonového lože C25/30-XF3.
Rub opěr a křídel bude odvodněn drenáží vyústěnou skrz stojky monolitického rámu, trubkou DN 150 ve sklonu min. 3%. Vyústění drenáže bude do koryta přemostované vodoteče. Drenážní trubka DN 150 bude uložena na betonovém bloku z podkladního betonu. K ní bude dovedena těsnící vrstva délky min. 1,0 m ve spádu 5%. Drenáž bude obsypána mezerovitým betonem. Byl proveden hydrotechnický výpočet propustku a objekt splňuje podmínky CSN 73 6201.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: přímý nákup / evidence VZ
 • Předpokládaná hodnota: 2 228 673 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 11
  150 21 Praha 5

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky