Veřejná zakázka: Křinec II/329 x III/32925 – úprava křižovatky pro zajištění bezpečnosti silniční dopravy a pohybu chodců

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Uzavřeno
Uzavřeno.
DBID: 550
Systémové číslo: P16V00000469
Evidenční číslo zadavatele: VZ-356/16
Datum nákupu / nabídek: 24.08.2016 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Křinec II/329 x III/32925 – úprava křižovatky pro zajištění bezpečnosti silniční dopravy a pohybu chodců
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění výše uvedené veřejné zakázky je úprava tvaru stávající, bezpečnosti provozu nevyhovující, úrovňové křižovatky silnic III-32925 a II-329, velikých rozměrů. Tvar stávající křižovatky vznikal od hluboké minulosti různými drobnými úpravami a zpevňováním přilehlých ploch. Poslední stáv. úpravou byla rekonstrukce průtahu siln. III-32925 vč. chodníků, která však začínala v km cca 0,013, tzn. nebylo provedeno napojení na kraj siln. II-329. Navržené řešení v délce 38,562 m upravuje tvar křižovatky, resp. napojení siln. III-32925 na stykovou křižovatku s úhlem napojení 900. Hlavní komunikací zůstane siln. II-329 a vedlejší III-32925. Geometrický tvar křižovatky je v souladu s ČSN 73 6102 a podmínkami pro vložení obvyklého kapkovitého ostrůvku pro přerušení dojmu pokračování vedlejší komunikace, zpomalení příjezdu k hlavní komunikaci a omezení vzniku chybných manévrů ale i umožnění průjezdu případných nadměrných nákladů.
Součástí stavby jsou také úpravy pro zvýšení bezpečnosti chodců. Stávající stav rozlehlého křineckého Náměstí tj. chodníky po jeho obvodu, tj. podél zastávky, s volným pohybem po zpevněných plochách podél průtahů silnic. V době zpracování tohoto projektu zahájí Městys Křinec realizaci stavby „Úpravy sv. části Náměstí“. Tato pak umožní napojení pěšího provozu, přechodem siln. II-329, na navržené úpravy této křižovatky, nově navrženým chodníkem až k přechodu siln. III- 32925. Přechody jsou navrženy mimo vlastní křižovatku a stávající zpevněné plochy po obou stranách navržené křižovatky budou prakticky rekultivovány a zatravněny pro budoucí sadové úpravy.
Nedojde tedy ke zhoršení stávajících vyhovujících rozhledových poměrů. Předností křižovatky bude, vedle volného rozhledu, zajištění bezpečnosti také dopr. značením a osvětlením. Další součástí stavby je odvodnění nově vzniklých ploch a to jak vozovek (ve správě KSÚS) tak ploch ve vlastnictví či správě Městyse Křinec pomocí uličních a podobrubníkových vpustí napojených do stávající jednotné kanalizace. Jak již je uvedeno výše věcné a časové vazby na okolí jsou závislé na úpravách sv. části Náměstí, při kterých je nutno dodržet vytýčovací schema, na něž navazuje vytýčení navržené křižovatky. Navržené úpravy respektují stáv. trasy inž. sítí.
Veřejné osvětlení bude sloužit ke zlepšení bezpečnosti silničního provozu, ke snížení kriminality a zlepšení uživatelského komfortu pro místní obyvatele. Stavba nebude obsahovat jiné funkční jednotky.
Bude upravena a doplněna soustava osvětlení v dotčené lokalitě v souladu s projektem v provedení navazujícím na většinový stav veřejného osvětlení. Doplnění a úpravy soustavy veřejného osvětlení jsou navržené na základě světelně-technických výpočtů. Bude se jednat o úpravu jednostranné soustavy osvětlení pro komunikaci III-32925 v ulici Chotucké, osvětlení severozápadní části plochy náměstí a doplnění zvýrazňujícího osvětlení pro nově zřízené přechody pro chodce přes silnice III-32925 a II-329 v prostoru ulice Chotucké a Náměstí.
Veškeré navržené technologie budou dle platných norem a TP. Zajištění a realizace DIO. Nutnost vytyčení inženýrských sítí a zajištění sloupů po dobu provádění prací.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: přímý nákup / evidence VZ
 • Předpokládaná hodnota: 2 787 947 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 11
  150 21 Praha 5

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky