Veřejná zakázka: III/3359 havarijní oprava propustku v km 3,680 u obce Smrk

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Uzavřeno
Uzavřeno.
DBID: 549
Systémové číslo: P16V00000468
Evidenční číslo zadavatele: VZ-444/16
Datum nákupu / nabídek: 15.08.2016 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: III/3359 havarijní oprava propustku v km 3,680 u obce Smrk
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Stávající propust se nachází v intravilánu obce Smrk. Slouží k převedení komunikace III/3359 přes koryto Bohouňovického potoka protékajícího obcí. Konstrukce je tvořena dvojicí železobetonových trub o vnitřním průměru 0,53m. Délka propusti je přibližně 7m.

Cílem opravy propustku je zvýšení průtočnosti propustku v obci Smrk sil. III/3359. Již řadu let si občané a starosta obce stěžují na malou propustnost tohoto propustku. Při každém větším spadu dešťových srážek dochází k rozlití vody do obce.

Spodní stavba propustku je ve špatném stavu. Malta mezi kameny je z větší části vydrolená, na levém čele ve směru staničení prakticky chybí. Na levém čele došlo k vypadnutí několika kamenů, toto čelo je výrazně poškozené.


Rekonstrukce propustku na silnici III/3359 v obci Smrk bude provedena dle PD zpracované společnosti Pontex s.r.o.:

SO 001 Demolice stávajícího propustku
Stávající propustek bude kompletně odstraněn.

SO 101 Úprava komunikace
Oprava silnice je navržena ve stávajících směrových a výškových poměrech. Šírkové uspořádání je zvoleno tak, aby šířka mezi líci zábradlí v místě propustku byla 6,5m a odpovídala tak kategorii S6,5. Délka úpravy je pak dána plynulým napojením na stávající stav.
V rozsahu úpravy komunikace, kde dochází k rozšíření nebo zúžení komunikace budou odfrézovány živičné vrstvy vozovky a budou odstraněny i podkladní vrstvy komunikace.
Nezpevněné krajnice budou obnoveny v šířce min. 0,75 m zhutněnou vrstvou ŠD 0/32 tr. B v tl. 0,10 m v místech plné živičné konstrukce. Krajnice musí být napřed vyčištěny a upraveny do požadovaného sklonu, aby byl umožněn odtok vody. Napojení stávající a nové obrusné vrstvy bude proříznuto a zalito modifikovanou zálivkou typu N1.

SO 110 Propustek nový stav
Charakteristika propustku: Jedná se o rámový propustek. Nosná konstrukce je tvořena
monolitickou železobetonovou rámovou konstrukcí.
Délka přemostění: 2,00 m
Světlost: 2,00 m
Šikmost: pravá 94,9980g – 95,5359g
Volná šířka propustku: 6,50 m
Šírka mezi zvýšenými obrubami: 5,50 m
Šírka propustku: 7,10 m
Stavební výška: 0,47 m
Výška propustku nad terénem: 1,54 m
Nejmenší podjezdná výška: není
Plocha propustku: 2,00x7,10=14,2 m2
Zatížitelnost: není uvedena
Zatížení: propustek je navržen na zatížení dle CSN EN 1991 zm.
Z4

Základní technické řešení a vybavení
Komunikace na propustku je navržena v kategorii S6,5. Vozovka je šířky 2 x 2,75m, oboustranné římsy šířky 0,8 m jsou opatřeny zábradlím. Vozovka na propustku má jednostranný příčný sklon 2,5%.

Propustek i navazující křídla budou založeny plošně. Základy budou vybetonovány na vrstvu podkladního betonu tl. 150 mm. Opery jsou tvořeny štíhlými stěnami, které jsou monoliticky spojeny s křídly. Nosnou konstrukci bude tvořit monolitická železobetonová deska z betonu C30/37-XF2, o jednom poli s rozpětím 2,307 m rámově spojena s monolitickými stojkami rámu. Celková délka nosné konstrukce 2,607 m (měřeno v ose komunikace).

Horní povrch nosné konstrukce sleduje jednostranný sklon vozovky tj. 2,5 %, pod levou římsou propustku je na šířce 0,75 m proveden protispád 6,0%. Podél dolních hran NK bude provedena okapnička. Svislý povrch okraje desky a spodní povrch v šířce 0,25m je opatřen penetračním nátěrem dle VL4. Všechny hrany budou opatřeny zkosením (15x15mm), pokud není uvedeno v dokumentaci jinak.

Nosná konstrukce bude vybetonována na pevné skruži. Nosná konstrukce bude opatřena celoplošnou izolací s protisklony pod římsami. Vozovka bude asfaltová, celkové tloušťky 90 mm. V půdorysné ploše propustku bude vytvořena kyneta z kamenné dlažby, která by prováděla malé stavy vody. Za koncem všech říms bude navazovat dlažba z lomového kamene tl. 200 mm do betonového lože C25/30-XF3.

Rub oper a křídel bude odvodněn drenáží vyústěnou skrz stojky monolitického rámu, trubkou DN 150 ve sklonu min. 3%. Vyústění drenáže bude do koryta Bohouňovického potoka. Drenážní trubka DN 150 bude uložena na betonovém bloku z podkladního betonu. K ní bude dovedena těsnící vrstva délky min. 1,0 m ve spádu 5%. Drenáž bude obsypána mezerovitým betonem. Byl proveden hydrotechnický výpočet propustku a objekt splňuje podmínky CSN 73 6201.

SO 461 Provizorní přeložka kabelu CETIN
Stavební objekt řeší provizorní přeložku podzemního vedení sítě elektronických komunikací, jejichž správcem je CETIN. Stávající kabel vedený pres potok bude provizorně přeložen mimo prostor stavby. Po dobu stavby musí být vhodným způsobem ochráněn před poškozením.

SO 462 Definitivní přeložka kabelu CETIN
Stavební objekt řeší definitivní přeložku podzemního vedení sítě elektronických komunikací, jejichž správcem je CETIN.
Kabel bude vedený pres potok v levé římse propustku v plastové chráničce 110/93. Bude použit minimální počet kabelových spojek, které by zhoršily její spolehlivost a přenosové parametry.

Cena za provizorní a definitivní přeložku kabelu CETIN je pevná a neměnná.

Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: přímý nákup / evidence VZ
 • Předpokládaná hodnota: 2 007 504 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 11
  150 21 Praha 5

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky