Veřejná zakázka: II/322 Týnec nad Labem, neodkladná oprava mostu ev.č. 322-005 přes Labe

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Uzavřeno
Uzavřeno.
DBID: 536
Systémové číslo: P16V00000455
Evidenční číslo zadavatele: VZ-442/16
Datum nákupu / nabídek: 15.08.2016 10:00
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: II/322 Týnec nad Labem, neodkladná oprava mostu ev.č. 322-005 přes Labe
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Důvodem opravy havarijní stav některých podstatných částí mostu. Provedení opravy je podmínkou bezpečného užívání komunikace II/322.
Budou provedeny tyto práce:
1. Havarijní oprava vozovky v prostoru podpovrchového dilatačního závěru nad OP4:
Odstranění živičného krytu nad závěrem v celém rozsahu poruchy a provedení náhrady modifikovanou kamenivem vyztuženou asfaltovou zálivkou + nahrazení živičného krytu v šíři cca 3m podél závěru, asfaltové zálivky ve všech pracovních spárách a mezi starým a novým povrchem.
2. Oprava vozovky v prostoru nad OP1 – ponechání původního MZ – pouze oprava vozovky dtto ad1/
3. Římsy mostu a zábradlí:
Provedení sanace říms v nejnutnějším rozsahu (viz soupis prací k ocenění) otryskání nesoudržného povrchu, ošetření výztuže + případné doplnění a reprofilace do původního tvaru. Utěsnění spár elastickým tmelem (např. Sikaflex PRO 3WF), upevnění zábradlí v místě přerušení – viz foto, ošetření koroze základním nátěrem.
4. Úložné prahy obou opěr:
kompletní vyčištění úložných prahů obou opěr (včetně montáže lešení), provedení základní údržby stávajících ložisek, provedení prodloužení dešťových svodů – svést stékající vodu mimo k-ci mostu.
5. Odstranění vegetace:
Odstranění vegetace a nečistot v dostupném půdorysu mostu.

Stavba není členěna na více stavebních objektů, relativně samostatnou částí je objekt DIO.

• SO 000 – vedlejší a ostatní náklady (projektová dokumentace)
• SO 101 – oprava havarijních částí mostu
• DIO – Dopravně inženýrská opatření

Projekt pro zadání stavby vycházel pouze ze zaměření a oměření přístupných částí mostu, zakreslení všech nepřístupných částí je jen orientační dle odhadu projektanta, všechny kubatury u položek souvisejících s tvarem stávajících konstrukcí jsou v soupisu prací uvedeny jako odhady, jejich čerpání je možné jen dle skutečnosti zastižené na stavbě a v rozsahu odsouhlaseném TDI. Zhotovitel je povinen uvážit, že některé položky byly odhadnuty variantně a nelze tedy vyloučit, že se nebudou čerpat, nebo budou čerpat jen v omezeném rozsahu.

Stavba bude probíhat za omezení provozu na silnici II/322 zúžení v jednom jízdním pruhu. Detailní provedení DIO je třeba zhotovitelem projednat s DI PČR, Přípravné a dokončovací práce budou probíhat za provozu.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: přímý nákup / evidence VZ
 • Předpokládaná hodnota: 1 194 025 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 11
  150 21 Praha 5

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky