Veřejná zakázka: II/118 Hluboš – průtah 34,737 – 35,297

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Uzavřeno
Uzavřeno.
DBID: 523
Systémové číslo: P16V00000442
Evidenční číslo zadavatele: vz-400/16
Datum nákupu / nabídek: 09.08.2016 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: II/118 Hluboš – průtah 34,737 – 35,297
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o opravu silnice II/118 za použití nové technologie v úseku průtahu obcí Hluboš v km 34,737 – 35,297 provozního staničení dle údajů silniční databanky. Začátek a konec úseku byl stanoven na vjezdu a výjezdu průtahu v obci Hluboš. Celková délka úpravy je 560 m. Navrhuje se oprava asfaltového krytu vozovky včetně lokálních sanací vrchní asfaltové podkladní vrstvy bez úpravy stávajícího šířkového a výškového uspořádání, obnova nezpevněné krajnice, oprava silničních příkopů a ostatních odvodňovacích zařízení, doplnění a oprava stávajících obrubníků, obnova stálého vodorovného dopravního značení.

Technologie rekonstrukce:
SO 120 – Silnice II/118 km 34,737- 35,297:
Tento stavební objekt je hlavním objektem stavby a řeší úpravy silnice II/118 ve čtyřech dílčích úsecích. Směrové i šířkové parametry vozovky silnice II/118 zůstávají zcela beze změny, stejně tak i podélné sklony nivelety.
Celková délka opravy v rámci SO 120 je 560 m.
Vzhledem k charakteru opravy silnice se v obou případech stávající šířkové uspořádání ponechává zcela beze změny.
V 40% plochy je určena pokládka kompozitní výztužné geomříže a ve 30% celkové plochy je navržena zcela nová konstrukce vozovky.

Konstrukce obrusné vrstvy bude provedena z BBTM 11 A+ (gumoasfalt):


KONSTRUKCE Č.1 - ASFALTOVÁ VOZOVKA - SANACE ASFALTOVÉ
PODKLADNÍ VRSTVY
Asfaltový beton pro velmi tenké vrstvy BBTM 11 A+ 30 mm
Spojovací postřik emulzní PS-E C 60 BP5 0,3 kg/m2
Asfaltová vrstva se zvýšenou odolností proti šíření trhlin 30 mm
Dvouosá sklovláknitá výztužná mříž s minimální tahovou pevností 70/70 kN
Spojovací postřik zbytkového asfaltu 0,3 kg/m2

KONSTRUKCE Č.2 - ASFALTOVÁ VOZOVKA - SANACE KOMPLETNÍ
KONSTRUKCE
Asfaltový beton pro velmi tenké vrstvy BBTM 11 A+ 30 mm
Spojovací postřik emulzní PS-E C 60 BP5 0,3 kg/m2
Asfaltová vrstva se zvýšenou odolností proti šíření trhlin SAL 30 mm
Dvouosá sklovláknitá výztužná mříž s minimální tahovou pevností 70/70 kN
Spojovací postřik zbytkového asfaltu 0,3 kg/m2
Asfaltový beton pro podkladní vrstvu ACP 16S (50/70) 50 mm
Infiltrační postřik emulzní PI-E C 60 B5 0,4 kg/m2
Štěrkodrť Šda fr. 0-63, zhutnění na 100 Mpa 150 mm Štěrkodrť Šda fr. 0-63, zhutnění na 70 Mpa 150 mm

Odvedení srážkových vod z vozovky silnice zachovává stávající systém odvodnění podélným a příčným spádováním do stávajících příkopů a do uličních vpustí a stávající kanalizace. Navrhovanou opravou se nezasahuje do silniční pláně a drenáží. V rámci
opravy systému odvodnění silnice bude provedeno především odtěžení drnu z nezpevněných krajnic, pročištění stávajících silničních příkopů a pročištění stávajících propustků v trase silnice i pod sjezdy na okolní nemovitosti.

Součástí zakázky bude též výšková retifikace inženýrských uzávěrů a vpustí kanalizace, obnova vodorovného dopravního značení PLAST včetně předznačení barvou, dojde k pročištění nebo obnovení odvodnění, návrh a projednání a realizace DIO.

Realizace bude probíhat dle dokumentace DSP/PDPS zpracované společností VPU DECO Praha a.s. z 01/2016.

Na stavbu je vydáno vyjádření MěÚ Příbram č.j. SZ MeUPB/10348/2016/SÚÚP/Kleč.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: přímý nákup / evidence VZ
 • Předpokládaná hodnota: 5 895 915 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 11
  150 21 Praha 5

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky