Veřejná zakázka: III/33414 Žabonosy, opěrná zeď - oprava

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Uzavřeno
Uzavřeno.
DBID: 434
Systémové číslo: P16V00000353
Evidenční číslo zadavatele: VZ-345/16
Datum nákupu / nabídek: 21.06.2016 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: III/33414 Žabonosy, opěrná zeď - oprava
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o stávající kamennou ohradní a opěrnou zeď v obci Žabonosy. Dochází zde k vydrolení malty a tím lokálnímu rozpadu kamenného zdiva.

Základní popis akce:
Zadání stavebních prací na opravu opěrné zdi, obnovu odvodnění podél silnice III/33414.
Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí technické specifikace.

Popis prací:
Úsek č.1:
Délka úseku: 22bm
Bude provedeno lokální očištění a přespárování dříku kamenné zdi (cca 30%). Trhliny v římse budou proříznuté, očištěné a zasanované sanační maltou. U paty zdi bude v celé délce vybouraný stávající kamenný klín a místo něj budou do betonu osazeny žlabovnice 500mm.Prostor mezi zdí a žlabovnicemi bude dobetonován betonem odolným vůči chloridům. Vozovka bude v pruhu cca 1m zaříznuta, odfrézovaná na tloušťku cca 5cm a doasfaltovaná ACO 11S k žlabovnicím, proříznutí a zaliti spár pružnou zálivkou.Úsek č.2:
Délka úseku: 35 m
Bude provedeno lokální očištění a přespárování dříku kamenné zdi (cca 50%). U paty zdi budou v celé délce do betonu osazeny žlabovnice 500mm. Prostor mezi zdí a žlabovnicemi bude dobetonován betonem odolným vůči chloridům. Vozovka bude v pruhu cca 1m zaříznuta, odfrézovaná na tloušťku cca 5cm a doasfaltovaná ACO 11S k žlabovnicím. Spáry budou proříznuté a zalité pružnou zálivkou. Trhliny v římse budou proříznuté, očištěné a zasanované sanační maltou. Dilatace po 2-3m, dle stávajících trhlin. Dojde k pročištění stávajícího odvodnění (prostupy skrz zeď).

Úsek č.3:
Délka úseku: 56m
Bude povedeno lokální očištění a přespárování dříku kamenné zdi (cca 80%). Na začátku úseku ve směru od mostu ev.č.33414-1 bude stávající uliční vpust vybourána a nahrazena novou včetně napojení. Stávající betonová římsa bude odbourána a nahrazena novou železobetonovou římsou tloušťky 10 cm z betonu odolného vůči chloridům. Nová římsa bude ukotvena do zdi ocelovými trny průměr 12mm à 1m. Dilatace po 2-3m, dle stávajících trhlin.

Úsek č.4:
Délka úseku: 20m
Bude provedeno rozebrání celé stávající opěrné zdi na základ, očištění kamenů od původního spárování, vyzděná nová opěrná zeď ze stávajících kamenů s doplněním nových a vyspárovaním. Následně bude nová železobetonová římsa ukotvena ocelovými trny průměru 12mm do nové zdi, na zeď bude ukotveno dvoumadlové trubkové žárově pozinkované ocelové zábradlí. Rub opěrné zdi bude dosypán a bude obnovena vozovka (štrěrkodrť fr. 32-63, 20cm KSC, ACL 16S 60mm, ACO 11S 60mm) v šířce cca 1m. Spáry budou proříznuté a zalité pružnou zálivkou.

Úsek č.5:
Délka úseku: 56m
Bude provedeno lokální očištění a přespárování dříku kamenné zdi (cca 50%). V poslední části úseku od schodiště v délce 5m bude stávající zeď rozebraná, kameny očištěny a znovu vyzděná včetně železobetonové římsy až po plot u čp. 14. Dojde k otryskání a očištění poslední části stávající betonové zdi od uvolněných částic a aplikování sanační malty (cca 1-1,5m). Na zeď bude ukotveno dvoumadlové trubkové žárově pozinkované ocelové zábradlí. Na začátku úseku č. 5 bude stávající uliční vpust vybourána a nahrazena novou. V celém úseku od nové uliční vpusti po plot čp. 14 budou osazeny žlabovnice 500mm do betonu, prostor mezi žlabovnicí a zdí bude dobetonovaný a vozovka bude v šířce 1 m odfrézována (tloušťka 5cm), a doasfaltovaná ACO11 S včetně spojovacího postřiku. Spáry budou proříznuty a zality pružnou zálivkou.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: přímý nákup / evidence VZ
 • Předpokládaná hodnota: 674 728 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  15000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 629632

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky