Veřejná zakázka: III/1163 oprava propustku mostního typu 1163-1P přes potok Benešák

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Uzavřeno
Uzavřeno.
DBID: 368
Systémové číslo: P16V00000287
Evidenční číslo zadavatele: vz-98/16
Datum nákupu / nabídek: 26.04.2016 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: III/1163 oprava propustku mostního typu 1163-1P přes potok Benešák
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Stavební práce spočívají v kompletním odstranění původního mostu včetně základů.
Nové přemostění bude tvořeno monolitickou, železobetonovou rámovou konstrukcí. S ohledem na minimalizaci stavebních základů je zvolena konstrukce uzavřeného rámu s plošným založením. Opěry jsou tvořeny štíhlými stěnami, které jsou monoliticky spojeny s křídly. Přechodová oblast bude tvořena klínem z mezerovitého betonu. Římsy budou monolitické železobetonové a budou mít nášlap výšky 150mm. Římsy budou mít šířku
0,8 m. Na Římsách bude osazeno ocelové zábradelní svodidlo s úrovní zadržení H2 a s vodorovnou výplní.

Vozovka na mostě bude dvojvrstvá, živičná. Sklon vozovky na mostě je proměnný levostranný. Most bude odvodněn odtokem na terén. Byl proveden hydrotechnický výpočet mostního objektu a most splňuje podmínky ČSN 73 6201. Na mostě budou osazeny značky s ev.č. mostu. V návaznosti na rekonstrukci rámového propustku dojde k jeho napojení na silnici mimo propustek.
Oprava silnice je navržena ve stávajících směrových a výškových poměrech. Šířkové uspořádání je zvoleno tak, aby šířka mezi líci svodidel v místě propustku byla 6,5m a odpovídala tak kategorii S6,5. Délka úpravy je pak dána plynulým napojením na stávající stav. Příčný sklon se v úseku úpravy vozovky plynule mění z levostranného 7% na levostranný 2,5%. Konstrukce vozovky je navržena v tloušťce 450mm s dvouvrstvým krytem z asfaltového betonu. Odvodnění vozovky je zajištěno příčným a podélným sklonem, srážková voda odteče přes krajnici do terénu. Silnice je v úseku stavby vedena v násypu, odvodnění zemní pláně zajišťuje příčný sklon mimo násypové těleso. Po obou stranách silnice před i za propustkem budou v nezpevněné krajnici osazena ocelová svodidla svodnicového typu s úrovní zadržení N2 v délce 28m od římsy s dlouhým náběhem. Před i za mostem budou osazeny směrové sloupky (v místě svodidel budou požity nástavce na svodidlo). Na vozovce budou vyznačeny vodící čáry š. 0,125m.

Během stavby bude přerušen provoz na silnici III/1163, která zajišťuje dopravní propojení mezi obcemi Nižbor a Bratronice.

Most po dokončení splní všechny bezpečnostní standardy a bude mít vyšší zatížitelnost než v současném stavu. Tím je zajištěn rychlý a bezpečný průjezd vozidel IZS. Osazením záchytného zařízení na mostech bude zajištěna bezpečnost dopravy.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: přímý nákup / evidence VZ
 • Předpokládaná hodnota: 4 422 871 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  15000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 629632

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky