Veřejná zakázka: III/3297 Plaňany

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 3050
Systémové číslo: P18V00000735
Evidenční číslo zadavatele: VZ-466/18
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 30.08.2018
Nabídku podat do: 17.09.2018 10:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: III/3297 Plaňany
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
SO 01 – Silnice
Silnice v intravilánu bude nově s asfaltovým povrchem ACO 11. Silnice bude provedena o celkové šíři 6,0 m. Příčný sklon silnice bude oboustranný 2,5% a ve směrových obloucích jednostranný 2,5% překlápějící se kolem osy silnice. Silnice bude ohraničena silničními obrubníky o rozměru 150x1000x250 mm, které budou zvýšeny o 120 mm nad niveletou silnice. U vjezdů budou použity betonové obrubníky nájezdové o rozměru 150x1000x150 mm, které budou zvýšeny o 20 mm nad niv. silnice.
Podél obrubníků budou uloženy krajníky (přídlažba) o rozměru 250x500x80 mm. Obrubníky a krajníky budou uloženy do betonového lože tl. 100 mm z betonu C12/15.

Silnice v extravilánu – silnice bude provedena s povrchem z asfaltu ACO 11 v celkové šíři 7,0 m s krajnicemi po obou stranách v šíři 0,5 m z živičného recyklátu. Příčný sklon silnice bude oboustranný 2,5% a ve směrových obloucích jednostranný 2,5% překlápějící se kolem osy silnice. Krajnice bude provedena ve sklonu 8% směrem k příkopům. Budou odfrézovány vrstvy z asfaltu v tl. 100 mm a nahrazeny novými dvěma vrstvami z asfaltu v celkové tl. 100mm. V případě, že bude po odfrézování silnice zjištěno porušení podkladních vrstev, budou provedeny lokální opravy.

Ostrůvek na přechodu pro chodce
Ostrůvek bude proveden v celkové šíři 2,0 m a délce 7,0 m. Na obou stranách budou vytvořené oblouky o poloměru 1,0 m. Na těchto obloucích na obrubnících budou rovnoměrně umístěny reflexní oka (na každém oblouku 5 kusů). Ostrůvek bude lemován obrubníky obloukovými vnějšími o rozměru 150x250x500 mm (poloměru 1,0 m), přechodovými levými a pravými o rozměru 150x150/250x1000 mm a nájezdovými o rozměru 150x150x1000 mm. Na ostrůvku budou vytvořeny varovné a signální pásy pro nevidomé. Varovné pásy budou šířky 400 mm v celkové délce jednoho pásu 4,2 m. Signální pás bude šíře 800 mm o délce 0,9 m. Ostrůvek/přechod pro chodce je nasvícen stávajícím veřejným osvětlením.

Vjezdová brána
Vjezdová brána bude provedena o šíři 2,2 m a délce 20,0 m s vybočením ve směru vjezdu do obce. Vjezdová brána bude lemována betonovými obrubníky o rozměru 300x300x500 mm a betonovými obrubníky obloukovými o rozměru 300x300 mm a poloměru 0,5 m. Vjezdová brána bude s povrchem ze žulové dlažby, která se vyjme ze silnice III/3297. Podkladní vrstvy v jízdním pruhu ve vybočení budou provedeny dle přílohy C9 - vzorový příčný řez. Vjezdová brána bude nasvícena veřejným osvětlením ze stávajícího rozvodu v obci.

Povrchová voda bude odváděna stávajícími a novými uličními vpustěmi do stávající jednotné kanalizace.

SO 02 – Vjezdy a podélná parkovací stání
Vjezdy budou provedeny ze zámkové dlažby dle výběru investora. Vjezd budou lemovány na straně u silnice nájezdovými obrubníky o rozměru 150x150x1000 mm a po obou stranách lemovány betonovými obrubníky sadovými o rozměru 50x200x1000 mm.
Úpravy pro nevidomé a tělesně postižené budou zhotoveny ze zámkové dlažby reliéfní červené o rozměru 100x200 mm, tl. 60 mm v chodníku a tl. 80 mm ve vjezdech (nebo tvar ZD dle výběru investora). Varovné pásy ve vjezdech budou provedeny o šířce 400 mm.
Parkovací podélná stání budou provedeny o šíři 2,0 m a délce 5,75 m. Krajní parkovací místa budou délky 6,75 m s náběhovým klínem. Parkovací místo pro tělesně postižené O1, které se bude nacházet u kostela, bude provedeno o šíři 3,1 m a délce 6,75 m s náběhovým klínem. Toto parkovací místo O1 bude provedeno s rampou ke stávajícímu chodníku. Parkovací místa budou provedeny z betonové dlažby tl. 80 mm barvy šedé a budou ohraničeny bet. obrubníky o rozměru 150x1000x250 mm. Stromy, které se nacházejí v prostoru nového parkoviště, budou odstraněny.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 24 667 268 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 11
  150 21 Praha 5

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky