Veřejná zakázka: Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území V bahnách

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 2998
Systémové číslo: P18V00000683
Datum zahájení: 03.08.2018
Nabídku podat do: 27.08.2018 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území V bahnách
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu jsou zásahy ve zvláště chráněném území přírodní rezervaci V bahnách (dále jen ZCHÚ), konkrétně:
a) každoroční ruční kosení plochy cca 1,5 ha v termínu 15.7. – 31.8., plocha s kohádkou kalíškatou bude vynechána a pokosena až během září; první rok smlouvy bude kosení celé plochy provedeno maximálně do měsíce od uzavření smlouvy
b) oprava plotu – cca 200 m v roce 2018 (do konce měsíce října), přesný rozsah a provedení bude upřesněno při předání lokality
c) jednorázovou obnovu pruhového hraničního značení v roce 2018. Značení bude provedeno v souladu s § 42 odst. 5 zákona č. 114/1992 Sb. a podle § 10 odst. 1 písm. i) a odst. 4 vyhlášky č. 64/2011 Sb. Pruhové značení musí být provedeno tak, aby odstup mezi jednotlivými značkami nepřekročil vzdálenost, při které by jedna značka od druhé nebyla při denním světle zřetelně viditelná. Pruhové značení bude umístěno na: stromech, stávajících sloupech, stožárech apod. (povrch musí být před nátěrem očištěn např. drátěným kartáčem); nebo na dřevěných kůlech vyrobených ze smrkové nebo modřínové kulatiny zbavené kůry a opatřených tlakovou impregnací, průměr min. 100 mm a délka 2000 mm; kůly budou opracované do špice a budou zatloukány, případně osazeny do otvorů vyhloubených zemním vrtákem, nebo zakopány do země s následným hutněním. Obvod vlastní přírodní rezervace je cca 1,5 km. Značení musí být prováděno pouze na suchý podklad.; termín do 31. října 2018.
d) součástí prací je i odstranění veškeré biomasy vzniklé jednotlivými zásahy mimo ZCHÚ a jeho ochranné pásmo a její likvidace v souladu s platnými předpisy,
e) celková plocha zásahu je 1,5 ha.
Zásah se zhotovitel zavazuje provést ve čtyřech etapách tvořících vždy jeden kalendářní rok počínaje rokem 2018 do roku 2021, není-li výše u jednotlivých prací uvedeno jinak. Všechny práce budou dokončeny nejpozději do 31. srpna 2021.
Detailní informace o předmětu plnění Veřejné zakázky obsahuje závazný návrh smlouvy na plnění Veřejné zakázky (příloha č. 5 této zadávací dokumentace).

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 150 413 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Středočeský kraj
 • IČO: 70891095
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  150 21 Praha 5
 • Název odboru: Odbor životního prostředí a zemědělství
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 523891

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky