Veřejná zakázka: III/33519 propustek, k.ú. Kamenná Lhota

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Uzavřeno
Uzavřeno.
DBID: 278
Systémové číslo: P16V00000197
Evidenční číslo zadavatele: VZ-215/16
Datum nákupu / nabídek: 08.04.2016 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: III/33519 propustek, k.ú. Kamenná Lhota
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Stávající konstrukce vozovky a propustek budou vybourány dle výkopového plánu.
Základem navrhovaného propustku je trouba DN 800 z vlnitého plechu. Trouba bude osazena na štěrkopískové lože o minimální tloušťce 250 mm. Hutnění základové spáry bude provedeno dle TP 94. Hutnění lože a obsypu bude provedeno dle technologického předpisu výrobce trouby. Trouba bude položena ve sklonu 4%. Nadsyp trouby bude splňovat minimální tloušťku dle typového listu výrobce. Přesné rozměry trouby a specifikace materiálu jsou uvedené ve výkresové části dokumentace.
Na vtokové straně bude vybudována vtoková jímka ze ŽB. Jímka bude chráněna ocelovou mříží. Mříž bude osazena na drážku jímky. Bude-li výrobcem mříže požadováno, bude jímka v horní části doplněna o válcovaný nosník I100. Mříž musí zajišťovat dostatečnou ochranu jímky před případným nárazem vozidla a zároveň umožnovat volný vtok do propustku. Musí splňovat normu ČSN EN 124. Rozměry jímky a požadovaný tvar mříže je uveden ve výkresové dokumentaci.
Před vtokovou jímkou bude dosavadní zpevněný příkop prohlouben a obložen lomovým kamenem.
Po obsypání trouby budou zřízeny nové konstrukční vrstvy vozovky.

ACO 11 40mm
ACL 16 60mm
SC I 120mm
Štěrkodrť 150mm

Podkladní konstrukční vrstvy vozovky budou zřízeny s ohledem na stávající podkladní vrstvy.
Pracovní spáry v obrusné a v ložné vrstvě budou vystřídány o 0,2m. styčná plocha bude ošetřena dle TP 115 profrézováním komůrky a zalitím modifikovanou asfaltovou zálivkou.
Komunikace má nekategorijní šířku. Cílem opravy není kategorizace komunikace. Na straně levého čela bude zřízena nezpevněná krajnice šířky 0,4 m. Na pravé straně bude v úseku úpravy vtoku zřízena nezpevněná krajnice šířky 0,75 m.
Vjezd na sousední pozemek bude opatřen nájezdem.
Čelo propustku bude zřízeno ve sklonu 1:1 a obloženo lomovým kamenem. Výtok bude upraven a osazen betonovými žlabovkami v délce 1,5m.
Všechny betonové a železobetonové konstrukce budou zřízena dle TKP kap. 18.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: přímý nákup / evidence VZ
 • Předpokládaná hodnota: 707 192 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  15000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 629632

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky