Veřejná zakázka: III/6031 senohraby, rekonstrukce mostu ev.č. 6031-4

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 2303
Systémové číslo: P17V00001585
Evidenční číslo zadavatele: vz-369/17
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 21.12.2017
Nabídku podat do: 02.02.2018 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: III/6031 senohraby, rekonstrukce mostu ev.č. 6031-4
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky snesení mostního svršku a vybavení, odstranění vrstvy vyrovnávacího betonu až na horní povrch prefabrikovaných nosníků, výměna přechodových oblastí, sanace nosné konstrukce, sanace a obnovení izolací spodní stavby. Prostorové uspořádání mostu po rekonstrukci odpovídá stávajícímu stavu mostu, tzn. šířkové uspořádání S 7,5 s oboustranným chodníkem šířky 1,250 m s odrazným obrubníkem. Vzhledem k malé vzdálenosti úrovňového křížení na předpolí, umístění autobusové zastávky u předpolí O1 a navrženému záchytnému systému – odrazný obrubník a ocelové zábradlí – bude na mostě omezena nejvyšší povolená rychlost na 60 km/h. V rámci opravy mostu budou trvale přeloženy stávající inženýrské sítě mimo most (protlakem pod silnici I/3). Z hlediska pozemkového se most nachází v katastrálním území Senohraby. Stavba mostu se nachází na pozemcích ve vlastnictví státu (správce ŘSD ČR, KSÚS Středočeského kraje). Zásahy do pozemků dalších vlastníků se nepředpokládá. Podrobně jsou pozemkové a majetkové poměry, včetně ploch zasažených pozemků a jejich identifikace uvedeny v příloze F2 - Záborový elaborát. Stavba je navržena ve stávající trase a v rozsahu stávajících konstrukcí. Stavebními úpravami se tedy nemění ani účel využití stavby ani její umístění – most je součástí stávající komunikace III/6031. Stavba svou kategorií a umístěním nespadá do procesu vyhodnocení vlivu stavby na životní prostředí (EIA). Rekonstrukce mostu bude provedena za úplné uzavírky silnice III/6031. V rámci stavby mostu budou provedena dopravně-inženýrská opatření (SO 901).

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 9 580 755 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 11
  150 21 Praha 5

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky