Veřejná zakázka: II/339 Červené Janovice, rekonstrukce silnice

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00000087
Id předchozího profilu ve VVZ: 352739

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1590
Systémové číslo: P17V00000872
Evidenční číslo zadavatele: 37/2013/OVZ
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 01.07.2014
Nabídku podat do: 11.07.2014 09:00
Otevírání obálek: 11.07.2014 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: II/339 Červené Janovice, rekonstrukce silnice
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Před zahájením realizace v měsíci únoru 2014 byl proveden podrobný diagnostický průzkum a v místě realizace stavby v km 13,777 – 14,377 byla oproti diagnostickému průzkumu provedeného v roce 2010, v rámci projektové přípravy zjištěna místa s komunikačními poruchami a havarijní únosností se sníženými a nehomogenními moduly pružnosti nestmelených podkladních vrstev. V tomto místě je na základě provedeného průzkumu nově navržena oproti původnímu záměru oprava pomocí technologie recyklace za studena, která zajistí homogenizaci podkladních vrstev, snížení výkyvů v únosnosti a její zlepšení. Zesílení konstrukce vozovky bude dále zajištěno i pokládkou nového dvouvrstvého krytu.
Dále byly v km 15,095 – 15,720 oproti původnímu diagnostickému průzkumu nalezeny žulové kostky a nelze v tomto místě provést recyklaci za studena. Stávající asfaltový kryt o průměru 130 mm bude pouze odfrézován, povrch žulových kostek očištěn a budou položeny dvě asfaltové vrstvy tl. 60 mm a 40 mm dle projektové dokumentace. Technologie recyklace a objem položek s tím související se na základě nového diagnostického průzkumu z uvedeného místa do staničení km 13,777-14,377.
Dále se vzhledem k nedávné výstavbě nového vodovodního řadu a kanalizace v Červených Janovicích, navýší počet uličních vpustí, poklopů a kanalizačních šachet a hrnků podzemních šoupat. V souvislosti s navýšením nivelety vozovky v obci, bude nutné vyřešit odvodnění osmi stávajících vjezdů k místním objektům v staničení km 1,900 – 2,200 na levé straně. Nové řešení předpokládá umístění před dotčené vjezdy odvodňovací žlaby v délce vždy po 4 m před každý vjezd (celkem 32 m). Bude nutné realizovat i jejich napojení do stávajících uličních vpustí.
Výše uvedeným technickým řešením dochází v položkovém rozpočtu k navýšení některých stávajících položek a dochází ke vzniku nových položek.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - jednací řízení bez uveřejnění
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 1 653 918 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Středočeský kraj
 • IČO: 70891095
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  150 21 Praha 5
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 523891

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz přiložená dokumentace

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky