Veřejná zakázka: II/328 Kněžice, stavební úpravy křižovatky

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Uzavřeno
Uzavřeno.
DBID: 1301
Systémové číslo: P17V00000583
Evidenční číslo zadavatele: VZ-437/17
Datum nákupu / nabídek: 16.10.2017 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: II/328 Kněžice, stavební úpravy křižovatky
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Silnice II/328 – Větev A bude rekonstruována v délce 117,3m. Vozovka bude celoplošně odfrézována do hloubky 80mm. Poté bude provedena prohlídka stavu povrchu, v případě poruch podkladních asf. Vrstev bude provedeno frézování dalších 50mm a vyplněno ACL16. Při nevyhovujícím stavu bude provedena sanace nestmelených vrstev vozovky, předpoklad 20% z plochy. Případně bude provedena sanace zemní pláně, předpoklad 10% z plochy. Nově budou položeny asfaltové vrstvy o tl. 100mm. Šířkové uspořádání je určeno stávajícím uličním prostorem. Komunikace je kategorie S7,5/50. Šířka jízdního pruhu je 3,00m, vodící proužek 0,25m a zpevněné krajnice je proměnlivé šířky. Hrany jízdního pásu v křižovatce budou lemovány každé 2,0m balisety, které budou v návaznosti vytvářet nároží křižovatky. Vlevo za křižovatkou se nachází autobusová zastávka. Na silnici III/32419 – Větev B a C bude položena stejná konstrukce vozovky včetně sanací. Šířkové uspořádání je určeno stávajícím uličním prostorem. Komunikace je kategorie S7,5/50. Šířka jízdního pruhu je 3,00m, vodící proužek 0,25m a zpevněné krajnice je proměnlivé šířky. Na větvi B dochází k výměně odvodňovacích bet. proužků 0,25x0,50x0,08m, budou uloženy do bet. lože. V nároží křižovatky budou opět dle vlečných křivek umístěny po 2,0m balisety. Z důvodu nevyhovujícího technického stavu a zajištění lepšího odvodnění je navržena oprava a výšková úprava části chodníků. Stávající obruby a dlažba budou vybourány a nahrazeny novými. Obruby budou převýšeny 0,15m nad vozovku a uloženy do betonového lože. V místech vjezdů bude obruba snížena na 0,05m nad asfaltový povrch. V místě začátku chodníku bude obruba snížená na 0,02m nad vozovku. V místech, kde klesne převýšení obrubníku pod 0,08m bude umístěn varovný pás. Povrch chodníku je ze zámkové dlažby na ŠP loži. V chodníku u větve B je stávající poklop pro zásobování Hostince. Tento otvor o rozměrech 1,0x1,4m zůstane zachován. Poklop bude umístěn do betonového rámu průřezu 0,2x0,25m z bet. C20/25nXF3 vyztužený pruty Ø 10mm v rozích a při povrchu. Vedle tohoto otvoru je směrem ke křižovatce větrací průduch. Pro zachování funkčnosti bude vytvořen anglický dvorek o rozměrech 0,2x0,4m z bet. obrub osazených do bet. lože C20/25nXF3 tl. 0,1m. Na tento anglický dvorek bude umístěna pochozí mříž. Stávající zábradlí bude odstraněno. Nově bude osazeno nové dvoumadlové silniční zábradlí dl. 9,0m. Zábradlí bude ukončeno se začátkem snížené obruby a varovným pásem. Směrové a výškové řešení bude kopírovat stávající stav. Základní příčný sklon je navržen 2,5%, v místě zastávky bude příčný sklon kopírovat stávající. Pro vytvoření požadovaného tvaru se provede frézování dle potřeby, případně bude provedena vyrovnávka asfaltových vrstev.
Spára mezi novým a starým asfaltovým krytem bude proříznuta a zalita asfaltovou
zálivkou.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: přímý nákup / evidence VZ
 • Předpokládaná hodnota: 4 114 815 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  15000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 629632

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky