Veřejná zakázka: II/125 Mitrov, svah

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Uzavřeno
Uzavřeno.
DBID: 1096
Systémové číslo: P17V00000380
Evidenční číslo zadavatele: VZ-140/17
Datum nákupu / nabídek: 04.07.2016 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: II/125 Mitrov, svah
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Navržená oprava zahrnuje celkem 2 úseky sil. II/125, o délkách 32m a 15 m, výška násypu 4m a ve druhém případě 6 m. Po označení staveniště a úpravě podmínek provozu na zbylé části silnice – předpokládá se zde průjezd jedním jízdním pruhem vystřídaně – bude odbourána stávající konstrukce vozovky a krajnice v šířkách 1,5 m resp 0,6 m u krajnice. Následně bude odebrán celý zvodnělý násyp, vykazující nízkou soudržnost až do hloubky min 0,4 m pod patu násypu a to tak, že budou ve stěně výkopku provedeny min. 3 stupně po cca 100 cm výšky. Ve dně základové spáry bude po jejím zhutnění uloženo odvodnění s trub plastových drenážních flexibilních DN do 160 mm s vyústěním do stávajícího příkopu pod oběma poruchami. Odtěžený materiál bude odvezen na skládku v obci Radim, vzdálenost do cca25km km. prostor, vytvořený vytěženou zeminou bude vyplněn kamenivem drceným hrubým frakce 0 – 125 mm po vrstvách tl cca 300 mm se zhutněním až po vytvoření nové pláně. Při patě tohoto zpětného násypu bude vytvořena přitěžovací lavice o šířce 150 cm a výšce 100 cm. Na nově vytvořené pláni bude po zhutnění na min. 60 % PS proveden podklad ze ŠD 200 mm, konstrukce bude dále tvořena KSC I tl. 250 mm, následovat bude penetrační postřik 0,6 kg/m2, podklad z kameniva, obaleného asfaltem ACL 16+ tl. 50mm, spojovací postřik 0,5 kg/m2 a nakonec asfaltový beton ACO 16 +. Pracovní spáry budou proříznuty a vyplněny modifikovanou zálivkou. Nakonec budou osazena svodidla NH4 s napojením na stávající. Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: přímý nákup / evidence VZ
 • Předpokládaná hodnota: 1 081 393 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  15000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 629632

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky