Veřejná zakázka: Výběr dodavatelské autoškoly pro rok 2022

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 10100
Systémové číslo: P22V00000716
Evidenční číslo zadavatele: 0684/2022/SODPB
Datum zahájení: 16.05.2022
Nabídku podat do: 30.05.2022 10:00
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Výběr dodavatelské autoškoly pro rok 2022
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem Veřejné zakázky je: Předmětem veřejné zakázky je v souladu s ustanoveními zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, v platném znění pozdějších předpisů (dále: „z. č. 247/2000 Sb.“), zajištění výcviku žadatelů o řidičská oprávnění skupiny B a C žáků 3. ročníků školy provedené tak, aby splňovalo předpoklady pro získání řidičského oprávnění (dále: „služba“).
Předmětem této veřejné zakázky je výcvik žadatelů o řidičská oprávnění skupiny B+C a C (dále: „ŘO“) v souladu s ustanoveními § z. č. 247/2000 Sb. pro získání potřebných znalostí, dovedností a návyků k řízení motorových vozidel v provozu na pozemních komunikacích s vlastními vozidly a příslušným vybavením Poskytovatele k řádnému zajištění celého předmětu VZ.
Dle ustanovení § 20 odst. 3 z. č. 247/2000 Sb. výcvik obsahuje:
- výcvik v řízení vozidla,
- výcvik praktické údržby vozidla,
- praktický výcvik zdravotnické přípravy (dále: „výcvik“).

Realizace předmětu plnění bude probíhat v souladu s pokyny Objednatele, dále dle obecně závazných právních předpisů, ČSN, ostatních norem a metodik upravujících předmět plnění Smlouvy a s ním souvisejících.
Rozsah výcviku je rozdělen podle druhu výcviku a podle jednotlivých skupin vozidel, pro které se výcvik provádí. Obsah a rozsah jednotlivých druhů výcviku k získání řidičských oprávnění stanoví prováděcí předpis, tj. vyhláška č.167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č.247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále: „vyhláška č. 167/2002 Sb.“).
Předběžný (orientační) počet žáků zařazených do výcviku k získání řidičského oprávnění dle skupin oprávnění je tento:
počet žáků ve výcviku k získání řidičského oprávnění pro skupinu B+C………………….. 25
počet žáků ve výcviku k získání řidičského oprávnění pro skupinu C………………………10
Jmenný seznam žáků s přiřazenými skupinami řidičského oprávnění bude upřesněn při uzavírání smlouvy o provedení výcviku žadatelů o řidičská oprávnění na začátku nového školního roku 2022/2023. Na nabídkovou cenu uchazeče nemá vliv změna celkového počtu žáků skutečně zařazených do výcviku do 30% předpokládaného počtu žáků stanoveného zadavatelem v zadávacích podmínkách.
V souladu se z. č. 247/2000 Sb. zadavatel požaduje minimální počty absolvování hodin výcviku na 1 žáka dle příslušného předpisu. Předmět plnění zahrnuje realizaci veškerých technických a organizačních opatření nutných k zajištění průběhu celé zakázky. Součástí předmětu Smlouvy je zajištění a realizace teoretické výuky předmětu Řízení motorových vozidel v rozsahu 6 hodin týdně (tři třídy-skupiny po 2 hodinách týdně). Prostory či učebnu k zajištění této výuky zajistí Objednatel na adrese jeho sídla.
V případě, že popis předmětu plnění obsahuje požadavky nebo odkazy na určité dodavatele, nebo na patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, umožňuje Zadavatel použití i jiných, kvalitativně a technicky rovnocenných řešení, které naplní Zadavatelem požadovanou funkcionalitu.
Praktický výcvik autoškoly nebude narušovat řádnou výuku ve škole, tj. bude provozován po vyučování, tj. odpolední a večerní hodiny včetně víkendů. Teoretická výuka bude probíhat podle rozvrhu stanoveného objednatelem a autoškola jej bude akceptovat a dodržovat.
Autoškola je dále zodpovědná za řádné proškolování žáků i svých zaměstnanců v oblasti BOZP.
Autoškola se smluvně zaručí, že je pojištěná pro případný úraz nebo škodu způsobenou v rámci výuky a výcviku.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 239 173 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Příbram

Zadavatel

 • Úřední název: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno
 • IČO: 00659771
 • Poštovní adresa:
  Dubno 100
  261 01 Příbram
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 523655

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Dubno 100
261 01 Příbram

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky