Smlouva: II/113 Bílkovice, most ev.č. 113-014 přes potok v obci Bílkovice

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 968
Datum uzavření smlouvy: 20.08.2018
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 6 952 087,00
Cena v Kč vč. DPH: 8 412 026,00
Zadávací řízení: II/113 Bílkovice, most ev.č. 113-014 přes potok v obci Bílkovice

Název (předmět)

II/113 Bílkovice, most ev.č. 113-014 přes potok v obci Bílkovice

Stručný popis

Předmětem stavby je kompletní odstranění stávajícího mostního objektu vedoucího přes koryto vodoteče potoka v Bílkovicích a následnou výstavbu nového mostního objektu. Nosná konstrukce je navrhována jako železobetonová deska o jednom poli. Založení mostu je navrhováno jako hlubinné na mikropilotách.
Mostní svršek je tvořen betonovými římsami, ocelovým zábradlím se svislou výplní a asfaltobetonovou vozovkou. Nový objekt je navržen dle ČSN EN 1991-2 na skupinu pozemních komunikací 1 pro zatížení modelem LM1. V souvislosti s tím budou v rámci možností daných přilehlou zástavbou zlepšeny šířkové poměry komunikace v oblasti mostu. Toto si vyžádá potřebu přeložit některé inženýrské sítě, a to nadzemní vedení NN ČEZ, veřejné osvětlení a nadzemní vedení CETIN a. s.

Zadavatel

  • Úřední název: Středočeský kraj
  • IČO: 70891095
  • Poštovní adresa:
    Zborovská 81/11
    150 21 Praha 5
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 523891

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy