Smlouva: Zhotovení projektové dokumentace na akci Okružní křižovatka Týnec nad Sázavou – II/106 x III/10513

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 3
Datum uzavření smlouvy: 15.06.2016
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 535 500,00
Cena v Kč vč. DPH: 647 955,00
Zadávací řízení: Zhotovení projektové dokumentace na akci Okružní křižovatka Týnec nad Sázavou – II/106 x III/10513

Název (předmět)

Zhotovení projektové dokumentace na akci Okružní křižovatka Týnec nad Sázavou – II/106 x III/10513

Stručný popis

Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace pro přestavbu stávající stykové křižovatky silnic II/106 x III/10513 na okružní křižovatku se samostatným jízdním pruhem pro cyklisty, včetně stanovení nového vodorovného a svislého dopravního značení. Předmětem záměru je zpracování kompletní projektové dokumentace v rozsahu DÚR, DSP, PDPS a zajištění příslušného územní rozhodnutí a stavebního povolení (případně ohlášení stavby nebo vodoprávní rozhodnutí), jehož součástí bude majetkoprávní vypořádání trvalých a dočasných záborů, a související výkon AD. Součástí PD budou i všechny potřebné průzkumy, posouzení a zaměření. Budou vyřešeny případné přeložky inženýrských sítí a DIO. Součástí návrhu bude též stanovisko dopravního inženýra PČR a stanoviska správců sítí a dalších orgánů a osob dotčených stavbou. Dále je zhotovitel je povinen provést koordinaci projektu s projektem Dálnice D3, stavby 0302, jejíž zpracovatel je Pragoprojekt, a.s., HIP – Ing. Strnad, (mobilní telefon: 606 604 318) tak, aby umístění OK bylo v souladu s územním plánem obce Týnec nad Sázavou a v souladu s napojením na přivaděč dálnice D3, který investorsky zajišťuje Ředitelství silnic a dálnic ČR, závod Praha, (Ing. Jandíková – mobilní telefon: 724 399 868). Zhotovitel je povinen svolat na toto téma koordinační jednání se zástupcem objednatele, Ředitelství silnic a dálnic ČR a zpracovatele dokumentace dálnice D3 a provést koordinaci obou staveb.
Zhotovitel se zavazuje za účelem řádné realizace stavby objednateli poskytnout plnění v tomto rozsahu a za splnění níže uvedených podmínek:
- provedení přípravných předprojektových prací v tomto rozsahu:
- zaměření stávající stavby, (dále jen „předprojektové práce“),
- provést potřebné sondy popř. zkoušky stávajících konstrukcí a materiálů.
- zpracování společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení s oceněným soupisem prací, dodávek a služeb (dále jen „soupis prací“), projektové dokumentace pro provádění stavby s neoceněným a oceněným soupisem prací (dále jen společně „dílo“ nebo jednotlivě „společná dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení“ nebo „projektová dokumentace pro provádění stavby“),
- obstarání pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení s vyznačenou doložkou právní moci,
- poskytovat součinnost v rámci zadávacího řízení (zadávacím řízením se pro účely této smlouvy rozumí také výběr dodavatele stavby v rámci veřejné zakázky malého rozsahu) na výběr dodavatele stavby v tomto rozsahu:
- poskytování písemných odpovědí na dodatečné dotazy uchazečů k zadávací dokumentaci ve vztahu k projektové dokumentaci, soupisu prací a to nejpozději do 3 pracovních dnů po doručení žádosti,
- zapracování změn do projektové dokumentace, soupisu prací v souvislosti s dodatečnými informacemi k zadávací dokumentaci, a to nejpozději do 3 pracovních dnů po doručení žádosti,
- na výzvu objednatele účast v hodnotící komisi při zadávacím řízení na zhotovitele stavby jako její člen, předpoklad cca 5 jednání, objednatel vyzve zhotovitele k účasti nejméně 3 dny předem
(dále jen „součinnost při zadávacím řízení“),
- provedení autorského dozoru (dále jen „autorský dozor“) za předpokladu, že bude stavba realizována, a to zejména činnosti dle dokumentu „Zásady pro výkon autorského dozoru na stavbách PK“, který tvoří přílohu č. 5 Technických kvalitativních podmínek staveb pozemních komunikací.

Zadavatel

  • Úřední název: Středočeský kraj
  • IČO: 70891095
  • Poštovní adresa:
    Zborovská 81/11
    150 21 Praha 5
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 523891

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy