Smlouva: Zhotovení projektové dokumentace na akci II/280 Březno, rekonstrukce

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 2
Datum uzavření smlouvy: 23.06.2016
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 1 750 400,00
Cena v Kč vč. DPH: 2 117 984,00
Zadávací řízení: Zhotovení projektové dokumentace na akci II/280 Březno, rekonstrukce

Název (předmět)

Zhotovení projektové dokumentace na akci II/280 Březno, rekonstrukce

Stručný popis

Předmětem veřejné zakázky je zhotovení kompletní projektové dokumentace pro komunikaci v rozsahu úseku od křižovatky silnic I .tř. č. 16 a II. tř. č. 280 v obci Židněves, km 0,000, konec úseku na konci zástavby obce Březno (u hřbitova) v km cca 2,000, dle platných norem, TP a TKP. Předmětem záměru je zpracování kompletní projektové dokumentace v rozsahu DÚR, DSP, PDPS a zajištění stavebního povolení (případně ohlášení stavby nebo vodoprávní rozhodnutí) a související výkon AD na rekonstrukci povrchu silnice a související stavební objekty. Součástí projektové dokumentace budou i všechny potřebné průzkumy, posouzení a zaměření, budou vyřešeny případné přeložky inženýrských sítí a DIO.
Zhotovitel se zavazuje za účelem řádné realizace stavby objednateli poskytnout plnění v tomto rozsahu a za splnění níže uvedených podmínek:
- provedení přípravných předprojektových prací v tomto rozsahu:
- zaměření stávající stavby, (dále jen „předprojektové práce“),
- provést potřebné sondy popř. zkoušky stávajících konstrukcí a materiálů.
- zpracování společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení s oceněným soupisem prací, dodávek a služeb (dále jen „soupis prací“), projektové dokumentace pro provádění stavby s neoceněným a oceněným soupisem prací (dále jen společně „dílo“ nebo jednotlivě „společná dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení“ nebo „projektová dokumentace pro provádění stavby“),
- obstarání pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení s vyznačenou doložkou právní moci,
- poskytovat součinnost v rámci zadávacího řízení (zadávacím řízením se pro účely této smlouvy rozumí také výběr dodavatele stavby v rámci veřejné zakázky malého rozsahu) na výběr dodavatele stavby v tomto rozsahu:
- poskytování písemných odpovědí na dodatečné dotazy uchazečů k zadávací dokumentaci ve vztahu k projektové dokumentaci, soupisu prací a to nejpozději do 3 pracovních dnů po doručení žádosti,
- zapracování změn do projektové dokumentace, soupisu prací v souvislosti s dodatečnými informacemi k zadávací dokumentaci, a to nejpozději do 3 pracovních dnů po doručení žádosti,
- na výzvu objednatele účast v hodnotící komisi při zadávacím řízení na zhotovitele stavby jako její člen, předpoklad cca 5 jednání, objednatel vyzve zhotovitele k účasti nejméně 3 dny předem
(dále jen „součinnost při zadávacím řízení“),
- provedení autorského dozoru (dále jen „autorský dozor“) za předpokladu, že bude stavba realizována, a to zejména činnosti dle dokumentu „Zásady pro výkon autorského dozoru na stavbách PK“, který tvoří přílohu č. 5 Technických kvalitativních podmínek staveb pozemních komunikací.

Zadavatel

  • Úřední název: Středočeský kraj
  • IČO: 70891095
  • Poštovní adresa:
    Zborovská 81/11
    150 21 Praha 5
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 523891

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy