Smlouva: Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území 9.aktualizace ZÚR SK - VRT Poříčany - Světlá nad Sázavou a spojka VRT - Nymburk

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 1920
Evidenční číslo: S-2983/ÚSŘ/2021
Datum uzavření smlouvy: 14.06.2021
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 435 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 526 350,00
Zadávací řízení: Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území 9.aktualizace ZÚR SK - VRT Poříčany - Světlá nad Sázavou a spojka VRT - Nymburk

Název (předmět)

Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území 9.aktualizace ZÚR SK - VRT Poříčany - Světlá nad Sázavou a spojka VRT - Nymburk

Schválil / podepsal

Ing. Jiří Snížek

Stručný popis

Předmětem zakázky bude zpracovat v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a jeho prováděcích vyhlášek, dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů a souvisejících zákonů a v souladu se stanovisky orgánů ochrany přírody k danému záměru. Návrh VVURÚ bude zpracován s využitím schémat, kartogramů a kartodiagramů. Zpracování bude provedeno s vazbami na legislativu EU (např. Směrnici EP, Rady č. 2001/42/ES a Rady č. 92/43/EHS) a s přihlédnutím k právním výkladům Nejvyššího správního soudu a Krajského soudu v Praze. Důraz bude kladen na zjišťování kumulativních a synergických vlivů a vlivů na lidské zdraví a hodnocení záboru zemědělského půdního fondu.

Zadavatel

  • Úřední název: Středočeský kraj
  • IČO: 70891095
  • Poštovní adresa:
    Zborovská 81/11
    150 21 Praha 5
  • Název odboru: Odbor územního plánování a stavebního řádu
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 523891

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy