Smlouva: Nástroj na kontrolu řádného uveřejnění smluv v registru smluv Ministerstva vnitra uzavřených příspěvkovými organizacemi zřizovanými Středočeským krajem

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 1573
Datum uzavření smlouvy: 26.08.2021
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 96 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 116 160,00
Zadávací řízení: Nástroj na kontrolu řádného uveřejnění smluv v registru smluv Ministerstva vnitra uzavřených příspěvkovými organizacemi zřizovanými Středočeským krajem

Název (předmět)

Nástroj na kontrolu řádného uveřejnění smluv v registru smluv Ministerstva vnitra uzavřených příspěvkovými organizacemi zřizovanými Středočeským krajem

Stručný popis

Předmětem této veřejné zakázky je služba pro zadavatele, spočívající v pravidelném monitoringu všech smluv uveřejněných příspěvkovými organizacemi zřízenými Středočeským krajem (v současnosti 272 organizací) na Portálu veřejné správy v informačním systému registru smluv.
Účelem monitoringu je odhalení všech nedostatků ve zveřejněných smlouvách. Nedostatkem je míněn rozpor mezi zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „zákon o registru smluv“), aktuální metodikou provozovatele registru smluv a skutečným stavem zveřejněných smluv, který může mít dopad na platnost a účinnost smlouvy.

Zadavatel

  • Úřední název: Středočeský kraj
  • IČO: 70891095
  • Poštovní adresa:
    Zborovská 81/11
    150 21 Praha 5
  • Název odboru: Odbor finanční
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 523891

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy