Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: „12. aktualizace Zásad územního rozvoje SK zkráceným postupem dle § 42a stavebního zákona spočívající ve vymezení koridoru pro veřejně prospěšnou stavbu dopravního řešení v lokalitě Mělník - Horní Počaply – Liběchov včetně staveb souvisejících“,
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění Veřejné zakázky je řešení 12. aktualizace ZÚR SK musí být koordinováno se stávajícími i plánovanými záměry dopravní infrastruktury v dotčeném území, a to s ohledem na minimalizaci negativních vlivů na životní prostředí. Studie proveditelnosti bude poskytnuta dodavateli jako podklad. Součástí 12. aktualizace ZÚR SK bude podrobné textové a grafické odůvodnění řešení navrhovaného dopravního řešení a dalších obsahových náležitostí s ohledem na vydaná stanoviska orgánů ochrany přírody k danému záměru, porovnání s příslušnou podrobnější územně plánovací dokumentací (např. územními plány jednotlivých měst a obcí), širšími vztahy i nutnosti zprovoznění plánovaného ZEVO Mělník vč. napojení na dopravní infrastrukturu do r. 2024 v Zásadách územního rozvoje Středočeského kraje. Dokumentace bude zpracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a jeho prováděcích vyhlášek. Dílo bude graficky, funkčně i obsahově navazovat na stávající platné Zásady územního rozvoje Středočeského kraje v aktuálním znění, pokud nebude dohodnuto jinak. Grafické ztvárnění bude přehledné a jednoznačně čitelné. Úplné znění Zásad územního rozvoje Středočeského kraje bude zpracováno dle stavebního zákona a jeho prováděcích vyhlášek.
Místo plnění: Středočeský kraj
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)
Kontakt: Lepičová Jana
e-mail: lepicova@kr-s.cz
tel:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 03.04.2023 10:00
Datum zahájení: 23.03.2023 00:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: