Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: III/3275 Starý Kolín
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy uličního prostoru ulice Kolínská – rekonstrukce vozovky a bezbariérové řešení chodníků, stavební úpravy místní komunikace v ulici Nádražní a Za poštou, úpravy zpevněných ploch na náměstí, výstavbu autobusových zastávek, parkovacích stání, stavební úpravy přechodů pro chodce včetně jejich nasvětlení a stavební úprava stávajícího odvodnění a výstavba dešťové kanalizace.
Předmětné stavba je umístěna podél stávají silnice třetí třídy III/3275 a podél stávajících místních komunikací v ulici Nádražní a Za Poštou v obci Starý Kolín.

SO 101 Silnice III/3275
Rekonstruované komunikace jsou všechny navrženy dvoupruhové průjezdné s obousměrným provozem o šíři 5,40 - 7,5m. Jízdní pruhy jsou široké 2,65 - 3,5m.
Chodníky jsou navrženy podél hrany výše uvedených komunikací – silnice III/3275 v ulici Kolínská a místních komunikací v ulici Za Poštou a v ulici Nádražní se základní podsádkou betonových silničních obrubníků +12cm, v místech vjezdů na +5cm, u přechodu pro chodce a míst pro přecházení či nástupů na chodník +2cm. Ze strany k zelenému pásu bude nově chodník lemován chodníkovým obrubníkem osazeným na +8cm nad chodníkem – vytvoření přirozené vodící linie. Přirozenou vodící linii budou tvořit také stávající podezdívky plotů, stěny budov a opěrné zídky. U prodejny potravin na náměstí je navržena, k navedení nevidomých chodců na přechod pro chodce a k autobusové zastávce, umělá vodící linie délky 14,5m.
V ulici Kolínská jsou navrženy dvě autobusové zastávky pro mimoměstskou osobní dopravu. Zastávky jsou navrženy v zálivu s délkou nástupní hrany 13,0m včetně zvětšení o 1,0m dle této normy.
Na náměstí jsou navrženy kamenné opěrné zídky v délce 51,0m a 38,0m, které budou vyrovnávat výškové rozdíly terénu a chodníku. Zídky budou vystavěny ve stejném stylu jako stávající.
Na náměstí podél č.p. 164 (Restaurace u Vomáčků) je navržena stavební úprava stávajícího schodiště pomocí betonových schodišťových prvků v šířce 2,60m.

SO 301 Odvodnění III/3275
Do dešťové stoky budované v rámci koordinace projektu s obcí Starý Kolín či do stávající dešťové kanalizace v místě stavby bude zaústěno 27 ks uličních vpustí, které budou odvádět srážkové odpadní vody z přilehlé komunikace. Napojení uličních vpustí a dešťových svodů bude provedeno pomocí odboček nebo budou napojeny přímo do revizních šachet viz tabulka. Celková délka plastového potrubí pro přípojky KG PVC SN 8 DN200 je 51 m. Toto potrubí bude použito na přípojky k uličním vpustem, které budou křížit komunikaci II/3275.
Potrubí bude uloženo od uličních vpustí v min. sklonu 0,5%.

SO 401 Nasvětlení přechodů pro chodce
Dvojice přechodů pro chodce bude nasvětlena 32 LEDs svítidly barevného světla – bílá, umístěných na stožárech výšky 6,0m a 7,0m.
Stožáry nasvětlení budou umístěny před přechodem 1,0m.
Nově navržená svítidla budou napojena na stávající sloupy VO nebo NN v místě stavby pomocí CYKY kabelů umístěných do kabelových chrániček DN110.
Napříč komunikacemi budou zřízeny příčné překopy v rámci výstavby samotných komunikací.
Výpočet svítidel byl proveden v souladu s TKP 15.

Dešťová kanalizace
Kanalizační stoka bude zhotovena v celkové délce 293,00 m z žebrovaného potrubí PP DN 400 - SN 10. Dešťová kanalizace bude provedena ve sklonu 0,4% v celé délce.
Kanalizační potrubí bude kladeno do vykopané rýhy světlé šířky min. 1,15 m na (OD + 0,7m) urovnaný pískový podsyp tl. 100 mm. Obsyp bude prováděn ve vrstvách za stálého hutnění. Potrubí bude kryto krycí vrstvou do výšky 100mm nad potrubí ze štěrkopísku. Na tuto vrstvu krycího obsypu bude uložena ochranná fólie hnědé barvy.
Zbytek rýhy bude zasypán dobře sedavým materiálem vhodným pod konstrukci komunikace. Výkop bude od hloubky 1,2 m zabezpečen pažením.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)
Kontakt: Marcela Slováková
marcela.slovakova@ksus.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum předložení nabídky: 22.05.2020 10:00
Datum zahájení: 29.04.2020 15:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: