Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Propojení Depa Písnice - Vestce - Jesenice u Prahy, zpracování dopravního modelu a ekonomického hodnocení záměru projektu, dopracování technické studie
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Jedná se zejména o zpracování podrobného (komplexního) dopravního modelu a hodnocení ekonomické efektivnosti projektu metodou CBA dle podmínek Ministerstva dopravy ČR. Hodnocení bude provedeno dle Rezortní metodiky pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů dopravních staveb (10/2017) v souladu s přílohou č.9, která představuje samostatnou Metodiku hodnocení ekonomické efektivnosti pro projekty v oblasti infrastruktury městské drážní dopravy (10/2017) pro:
a) Tramvajová trať Depo Písnice - Vestec – Jesenice
b) Prodloužení metra D Depo Písnice – Vestec – Jesenice
c) Elektrifikace linky 333 v úseku Depo Písnice – Vestec – Jesenice při využití BRT koridoru.

Pro bod ad a) a b) je výchozím podkladem Technická studie Depo Písnice – Vestec – Jesenice zpracovaná společností Metroprojekt Praha, a.s.

Pro bod ad c) bude zpracována technická studie, která navrhne řešení dopravního spojení prostřednictvím systému parciálních trolejbusů v úseku Depo Písnice – Vestec – Jesenice u Prahy a to při současném využití dopravního koridoru „Metrobusu“ vedeného v ÚP města Jesenice u Prahy a výhledového koridoru připravovaného v rámci projektu „Komunikace STAR, DUR“ zpracovaná společností APIS s.r.o., 2019. Technická studie bude zpracována v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 Soupisu služeb.

Poskytovatel prověří možnosti rozvoje parciálních trolejbusů ve směru Jesenice u Prahy při využití silnic II. a III. tříd. Pro umístění měníren budou využity výhradně pozemky ve vlastnictví Středočeského kraje a/nebo dotčených obcí a měst.

Poskytovatel navrhne umístění dobíjecích stanic a trolejového vedení především v exponovaných místech, tj. zejména místech v s kopcovitým terénem, popř. v místech častých dopravních kongescí. Ve studii bude prověřena možnost využití jak parciálních trolejbusů délky 19 m, tak i možné nasazení velkokapacitních vozidel o délce až 25 m. To vše mj. s přihlédnutím k prostorové průchodnosti daným územím.
Vedení tratí bude vytipováno v návaznosti na připravované projekty rozvoje parciálních trolejbusů zajišťované Dopravním podnikem hl. m. Prahy.

Celý záměr bude projednán s dotčenými obcemi a městy, Dopravním podnikem hl. m. Prahy, ROPIDem, KSUS, IDSK. Přípojné body k měnírnám popř. dobíjecím stanicím budou konzultovány s ČEZem

Dopravní model bude připravován a konzultován ve spolupráci s
a) TSK
b) IDSK
c) DP hl. m. Prahy
d) ROPIDem
e) IPRem
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)
Kontakt: Mgr. Linda Matějíčková
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum předložení nabídky: 11.05.2020 10:00
Datum zahájení: 14.04.2020 16:00