Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: II/116 Lány – křiž. II/201 (včetně III/23623, III/23624, II/236)
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmět plnění veřejné zakázky spočívá v opravě silnic II/116;II/116H;II/236;III/23623;III/23624 při použití následujících technologií:
Fréza s výměnou ložné a obrusné vrstvy,, recyklaci za studena (TP208) a výspravy s následným položením mikrokoberce s výztužnými vlákny. Součástí jsou dále úprava krajnic, čištění příkopů, osazení nových směrových sloupků, VDZ a DIO.

Návrh DIO bude proveden s důrazem na maximální propustnost dopravy, pokud je to možné a dovolí to šířkové poměry komunikace, bude zachován alespoň jeden jízdní pruh. Dopravní značení objížďky se navrhne podle vyhlášky č. 294/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů, TP 65, TP 66 a TP 100.
Zhotovitel bude provádět stavební práce na více pracovních místech současně, pro maximální urychlení doby výstavby.
Práce na dané zakázce budou prováděny min. od 07:00 do 20:00 hod., včetně víkendů a svátků s cílem minimalizovat dobu DIO.
Požadujeme, aby zhotovitel pro realizaci této zakázky disponoval obalovnou, vlastnil ji nebo ji měl smluvně zajištěnu. Obalovna musí být schopna vyrobit směsi ACO11+,11S a ACO11+,11S PLUS HIMA ACL16+,16S;SMA8NH, na všechny směsi zkoušky typu.
Obalovna musí být uvedena na http://www.pjpk.cz/asfaltove-smesi-obalovny/. Zkoušky typu doloží vybraný uchazeč před podpisem smlouvy do 15dnů od výzvy k doložení.
Součástí závěrečné zprávy o kvalitě bude geodetické zaměření skutečného provedení stavby.
Frézování po vrstvách zvlášť obrusné a ložní vrstvy. Vyfrézovaná směs z ložní vrstvy u silnic II/116H a III/23624 intravilán, bude použita v extravilánu komunikace II/116, v technologii recyklace za studena podle TP 208 do podkladních vrstev. Ostatní vyfrézovaná směs ze všech komunikací bude řešena odkupem zhotoviteli, vyjma použitelného materiálu k dosypání krajnic. Oprava komunikace III/23624 bude spočívat v pokládce ložní vrstvy ACL 16+,16S tl. 60mm a obrusné vrstvy SMA 8 NH tl. 40mm se sníženou hlučností. Oprava komunikace III/23623 dojde k odfrézování starých živičných vrstev a pokládka vyrovnávky ACO 11+,11S a obnovy obrusné vrstvy ACO 11+,11S tl. 50mm, bez navýšení nivelety v průtahu Vašírov. Oprava komunikace II/116H bude spočívat v pokládce ložní vrstvy ACL 16+,16S tl. 60mm a obrusné vrstvy SMA 8 NH tl. 40mm se sníženou hlučností. Komunikace II/116 odfrézování starých asf. vrstev, recyklace za studena tl. 180mm podkladních vrstev, pokládka ložní vrstvy ACL 16+,16S tl. 60mm,a obrusné vrstvy ACO 11+,11S tl. 50mm Plus HIMA. Oprava komunikace II/236 spočívá v odfrézování vrchní vrstvy, sanace poruch ACO 11+,11S a pokládce jednovrstvého mikrokoberce frakce kameniva 0/5 s rozptýlenou výztuží. V rámci této zakázky dojde k seříznutí a dosypání krajnic, obnově příkopů, obnově VDZ, barva a po odvětrání plast.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)
Kontakt: Mgr. Kolocová Sabina
sabina.kolocova@ksus.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum odeslání k uveřejnění:
Datum předložení nabídky: 17.04.2020 10:00
Datum zahájení: 25.03.2020 07:00