Formulář 01 - Oznámení předběžných informací

Název formuláře Oznámení předběžných informací
Evidenční číslo formuláře ve Věstníku VZ: 7601010030735


Směrnice 2004/18/ES

ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

I.1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ MÍSTA
Úřední název:
Středočeský kraj
Identifiakční číslo:
70891095
Poštovní adresa:
Zborovská 11
Obec:
Praha 5
PSČ:
150 21
Stát:
CZ
Kontaktní místo:
Krajský úřad Středočeského kraje - Odbor krajského investora
Tel.:
+420 257280352
K rukám:
Bc. David Petržílek
       
E-mail:
petrzilek@kr-s.cz
Fax:
Internetové adresy (jsou-li k dispozici)
Obecná adresa veřejného zadavatele (URL):
http://www.kr-stredocesky.cz
Adresa profilu kupujícího (URL):
https://zakazky.kr-stredocesky.cz/profile_display_2.html
Další informace lze získat:
 

I.2) DRUH VEŘEJNÉHO ZADAVATELE
 
 

I.3) HLAVNÍ PŘEDMĚT ČINNOSTI

I.4) ZADÁNÍ ZAKÁZKY JMÉNEM JINÝCH VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ
Veřejný zadavatel zadává zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
(pokud ano, další informace o těchto veřejných zadavatelích je možno uvést v příloze A)

ODDÍL II.A: PŘEDMĚT ZAKÁZKY - STAVEBNÍ PRÁCE

II.1) NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM
II/268 Dolní Rokytá - Ševčín, opěrná zeď
 
II.2) DRUH ZAKÁZKY A MÍSTO PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ
Hlavní místo plnění:
silnice II/268 v úseku Dolní Rokytá - Ševčín
Kód NUTS CZ020 Kód NUTS
Kód NUTS Kód NUTS
 
II.3) INFORMACE O RÁMCOVÉ SMLOUVĚ
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy
 
II.4) STRUČNÝ POPIS PŘEDMĚTU A ROZSAHU STAVEBNÍCH PRACÍ
Předmětem veřejné zakázky, je rekonstrukce havarované části opěrné zdi na silnicí II/268 a rovněž rekonstrukce vozovky v prostoru za opěrnou zdí. V celém úseku instalovat nové záchytné bezpečnostní zařízení, odpovídající požadavkům stávajících norem a obnova systému odvodnění. Definitivní konstrukce zdi, bude provedena jako monolitická úhlová zeď. Rekonstrukce vozovky spočívá ve výměně vozového souvrství v celé šířce vozovky.
(je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
16 874 763,53
Měna:
CZK
nebo
rozsah: mezi
a
Měna:
 
Části zakázky (pro údaje o částech zakázky použijte přílohu B tolikrát, kolik je částí zakázky)
Rozdělení zakázky na části:
 
 
 
II.5) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
45233100-0
 
Další předměty
 
 
 
 
 
II.6) PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ A DOBA TRVÁNÍ ZAKÁZKY
Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení (je-li známo)
(dd/mm/rrrr)
Doba trvání v měsících:
5
nebo dnech:
(ode dne zadání zakázky)
nebo Předpokládané datum (je-li známo)
     
zahájení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)  
dokončení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)  
 
II.7) INFORMACE O DOHODĚ O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA)
 
 
II.8) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní)
ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY DLE § 1 VYHLÁŠKY

a) Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny

Realizací předmětu plnění veřejné zakázky dojde k naplnění potřeb zadavatele, spočívajících v rekonstrukci havarované části opěrné zdi na silnici II/268, nacházející se v úseku mezi obcemi Dolní Rokytá – Ševčín a rekonstrukce vozovky v prostoru za opěrnou zdí.

b) Popis předmětu veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky, je rekonstrukce havarované části opěrné zdi na silnicí II/268 a rovněž rekonstrukce vozovky v prostoru za opěrnou zdí. V celém úseku instalovat nové záchytné bezpečnostní zařízení, odpovídající požadavkům stávajících norem a obnova systému odvodnění. Definitivní konstrukce zdi, bude provedena jako monolitická úhlová zeď. Rekonstrukce vozovky spočívá ve výměně vozového souvrství v celé šířce vozovky.

c) Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele

Úspěšné ukončení administrace veřejné zakázky za účelem uzavření smlouvy s vybraným uchazečem je předpokladem k dosažení plánovaného cíle veřejné zakázky a potřeb zadavatele, tedy rekonstrukce havarované části opěrné zdi na silnicí II/268 a rekonstrukce vozovky v prostoru za opěrnou zdí.

d) Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky

Termín pro splnění veřejné zakázky je stanoven s ohledem na požadavky, které se týkají rekonstrukce, na 5 měsíců po zaslání výzvy k zahájení plnění veřejné zakázky.

ODDÍL III: PRÁVNÍ, EKONOMICKÉ, FINANČNÍ A TECHNICKÉ INFORMACE

III.1) PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE K ZAKÁZCE
III.1.1) Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují: (je-li známo, informace uveďte pouze v případě zakázek na stavební práce)
 
III.2) PODMÍNKY ÚČASTI
III.2.1) Informace o vyhrazených zakázkách (je-li to relevantní)

ODDÍL VI: DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

VI.1) INFORMACE O FINANCOVÁNÍ Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanéu z prostředků Evropské unie
 
(pokud ano) uveďte odkaz na tyto projekty a/nebo programy:
Předmět plnění bude financovaný z Integrovaného regionálního operačního programu.
 
VI.2) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní):
 
VI.3) INFORMACE O OBECNÉM PRÁVNÍM RÁMCI
Internetové stránky veřejné správy, kde lze získat informace
Daňové právní předpisy:
http://www.mfcr.cz
Právní předpisy týkající se ochrany životního prostředí:
http://www.mzp.cz
Ochrana zaměstnanců a pracovní podmínky:
http://www.mpsv.cz
Další údaje o úřadech, kde lze získat informace o daních, ochraně životního prostředí, ochraně zaměstnanců a o pracovních podmínkách, vyplňte prosím v příloze A.II-IV (je-li to relevantní)
VI.4) DATUM ODESLÁNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ:
25/01/2016 (dd/mm/rrrr)

Aktuální seznam příloh