Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Pilotní projekt aplikace hodnocení zakázek na stavební práce na kvalitu akce: II/236 Kačice - Lány
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je oprava silnice č. II/236 v průtahu obce Lány, ulice Křivoklátská a Zámecká, Lány-Stochov, Kačice- Stochov a Stochov intravilán. Oprava se skládá z těchto stavebních objektů:
SO 01 – silnice II/236H ulice Křivoklátská a Zámecká, v obci Lány – bude provedeno odfrézování stávajícího živičného krytu v tl.100mm s odbouráním kraje po frézování, bude provedena výšková úprava včetně výměny poškozených hrnců, šoupat, revizních šachet a UV. Vyrovnávka asfaltovým betonem vrstvy podkladní ACP 16, provedení očištění, spojovací postřik do 0,5kg/m2 mezi jednotlivými vrstvami, pokládka ložní vrstvy ACL 16 PMB 25/55-60, tl.70mm, pokládka obrusné vrstvy z asfaltového betonu pro tenkou vrstvu se sníženou hlučností BBTM 8 NM PMB 45/80-65, tl. 30mm plus aramidová vlákna typu Forta FI 0,5kg/t., zalití spár zálivkou. Dále bude provedeno seřezání a úprava krajnic recyklátem, čištění a obnova příkopů. Součástí je i oprava stávajícího odvodnění, vyrovnáním, výměnou obrubníků, žlabovek a žlabů. Dále bude provedeno napojení na stávající kryty, vodorovné dopravní značení, realizace a provedení DIO během stavby.
SO 02 – II/236 Stochov – Lány – bude provedeno frézování stávajícího živičného krytu v tl. 30mm, po odfrézování bude proveden Remix plus 75 kg/m2 ACO11 mod.. Dále bude provedeno seřezání a úprava krajnic recykláte, čištění a obnova příkopů, vodorovné dopravní značení a realizace a provedení DIO pro staveniště SO 02.
SO 03 – Stochov – intravilán – bude provedeno vodorovné dopravní značení a realizace a provedení DIO pro staveniště SO 03.
SO 04 – II/236 Kačice – Stochov – bude provedeno odfrézování stávajícího živičného krytu v tl. 50mm, po odfrézování bude proveden Remix plus 50 kg/m2 ACL22, spojovací postřik do 0,5 kg/m2, pokládka Asfaltového betonu ACO 11S PMB 45/80-65, tl.50mm plus aramidová vlákna typu Forta FI 0,5 kg/t asfaltové směsi. Zaříznutí a ošetření spár. Součástí je seřezání a úprava krajnic recyklátem, čištění a obnova příkopů, vodorovné dopravní značení, realizace a provedení DIO pro staveniště SO 04 (vč. sjezdů D6).
SO 05 – II/236 D6 Kačice – bude provedeno frézování stávajícího živičného krytu v tl.200mm, bude provedena recyklace za studena v tl. 200mm s infiltračním postřikem do 0,7 kg/m2. Bude provedena pokládka podkladní vrstvy asfaltového betonu ACP 22 tl. 80mm, spojovací postřik do 0,5 kg/m2 modifikovaný, pokládka ložné vrstvy asfaltového betonu ACL 16 PMB 25/55-60 tl. 70 mm, spojovací postřik do 0,5 kg/m2 modifikovaný a pokládka asfaltového betonu ACO 11S PMB 45/80-65, tl. 50 mm plus aramidová vlákna typu Forta FI 0,5 kg/t asfaltové směsi. Součástí je seřezání krajnic a úprava krajnic recyklátem, vodorovné dopravní značení a realizace a provedení DIO pro staveniště SO 05.

Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP a to zejména následující závazné postupy a technologie:
Jedná se o konstrukci nových zpevněných ploch vozovek, které jsou navrženy v souladu s technickými podmínkami TP170 „Navrhování vozovek pozemních komunikací”, schválenými MD ČR - OPK pod č.j. 517/04-120-RS/1, včetně Dodatku TP170 schváleného MD ČR - OSI pod č.j. 682/10-910-IPK/1 s účinností od 1.9.2010, za předpokladu dodržení standardních návrhových podmínek. Tyto podmínky, zejména únosnost zemní pláně, namrzavost, vodní režim a další je potřeba ověřit na místě samém příslušnými zkouškami.
Před pokládkou jednotlivých vrstev je třeba, aby povrch podkladní konstrukce byl čistý, suchý, zbavený prachu a všech mechanických nečistot. Vnější svislá pracovní spára musí být před pokládkou asfaltových vrstev opatřena vhodnou zálivkovou hmotou, aby došlo k dokonalému spojení nové konstrukce se stávající vozovkou. Napojení konstrukčních vrstev bude provedeno ve spáře s odstupňováním jednotlivých konstrukčních vrstev, spára bude následně proříznuta a zalita modifikovanou asfaltovou zálivkou dle TP 115. Při provádění konstrukcí je nutné zajistit také kvalitní vodorovné spojení jednotlivých konstrukčních vrstev - použít spojovací a infiltrační postřiky v dostatečném množství a kvalitě v souladu s ČSN 73 6129 Stavba vozovek – Postřikové technologie.
Veškerý materiál použitý do díla musí odpovídat příslušným ustanovením ČSN, TP a TKP. Pro asfaltové vrstvy ČSN 73 6121, TKP staveb pozemních komunikací, kapitola 7 hutněné asfaltové vrstvy a ČSN EN 13108-1, směsi stmelené cementem ČSN EN 14227-1, štěrkové podsypy ČSN EN 13285 a dlažby ČSN 73 6131.
Doplnění vrstev vozovky v místech ubourané části konstrukce vozovky z důvodu napojení nové konstrukce bude provedeno ve spáře s odstupňováním jednotlivých konstrukčních vrstev.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)
Kontakt: Mgr. Linda Matějíčková
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum předložení nabídky: 13.05.2019 10:00
Datum zahájení: 02.04.2019 10:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: