Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Slavkov - opakování
Odesílatel Puršová Kateřina
Organizace odesílatele Středočeský kraj [IČO: 70891095]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 29.05.2023 11:11:01
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

V rámci zadávacího řízení "Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Slavkov - opakování" přišel tento dotaz:
„Z jakého důvodu zadavatel požaduje, takové to reference: 3 služby jejichž předmětem bylo zajištění péče o chráněná území nebo evropsky významné lokality, ptačí oblasti, příp. významné krajinné prvky ve smyslu § 3 odst. 1 písm. B) zákona č. 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů, z nichž minimálně jedna bude v celkové výši zakázky 250 tis. Kč vč. DPH ?

Jde o značně specifický požadavek, kterým disponuje zpravidla jen několik málo společností.

Tak, jak je požadavek definován zadavatelem, způsobuje významné omezení okruhu dodavatelů veřejné zakázky, což naše společnost považuje za diskriminační a rozporné s ust. § 6 ZZVZ.

Žádáme proto o sdělení, z jakého důvodu se zadavatel domnívá, že případný dodavatel, který provádí běžnou údržbu zeleně případně údržbu lesních porostů by nebyl schopný zakázku provádět? V SoD je postup prací popsaný a předpokládáme, že zadavatel disponuje i kontrolním mechanismem, který na místo prací může docházet a o postupu prací diskutovat, kontrolovat.
případně o sdělení jiných důvodů, relevantních ve vztahu ke kvalitě realizace, pro které lze z hlediska ust. § 6 ZZVZ omezit možnost účasti v zadávacím řízení u dodavatelů, kteří podobnou takto specifickou referencí nedisponují?

Odpověď:
Zadavatel definováním technické kvalifikace reaguje na specifické podmínky provádění prací ve zvláště chráněných územích atp. Jedná se například o výskyt zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů a je tedy nutné, aby uchazeč byl schopen tyto druhy rozpoznat. Dodavatel služeb musí být schopen pracovat samostatně a zároveň musí zajistit podmínky ochrany výše uvedených zvláště chráněných druhů. Tento požadavek vyplývá z předchozích zkušeností zadavatele, kdy není možné zajistit neustálou kontrolu provádění prací dodavatele, v tomto směru si dovolujeme upozornit i na případnou trestní odpovědnost při poškození či zničení chráněných částí přírody vyplývající z trestního zákoníku atd. Zadavatel ani tak nepovažuje nastavení technické kvalifikace za natolik omezující, jak by se mohlo zdát z řádek napsaných uchazečem. Například uchazečem uváděné práce při údržbě lesních porostů jsou pracemi vyhovujícími zadané technické kvalifikaci, protože dle ust. § 3 odst. 1 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., O ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů, jsou významnými krajinnými prvky lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy. Dále jsou jimi jiné části krajiny, které zaregistruje podle § 6 orgán ochrany přírody jako významný krajinný prvek, zejména mokřady, stepní trávníky, remízy, meze, trvalé travní plochy, naleziště nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy. Zadavatel má za to, že uváděné vyšší nároky na znalosti dodavatele služeb ve věch ochrany přírody jsou ku prospěchu oběma stranám, zároveň však lze požadavky technické kvalifikace pro subjekty bez předchozích zkušeností s tímto tipem prací zmírnit za předpokladu dohledu odborně způsobilé osoby viz. změna technické kvalifikace.

Změna technické kvalifikace:
a) 3 služby jejichž předmětem bylo zajištění péče o chráněná území nebo evropsky významné lokality, ptačí oblasti, příp. významné krajinné prvky ve smyslu § 3 odst. 1 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů, z nichž minimálně jedna bude v celkové minimální výši zakázky 250 tis. Kč vč. DPH. V případě, že zhotovitel nemá výše specifikované technickou kvalifikaci, doloží 3 služby obdobného charakteru, z nichž alespoň jedna bude v celkové minimální výši zakázky 250 tis. Kč vč. DPH a v rámci profesní kvalifikace uvede osobu, která bude provádět dozor při pracích, která bude mít dokončené vysokoškolské vzdělání v oboru botaniky, zoologie či ochrany přírody. Toto vzdělání bude doloženo čestným prohlášením uchazeče.