Veřejná zakázka: Ornitologický a dendrologický průzkum v přírodní rezervaci Úpor-Černínovsko

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka byla zrušena.
DBID: 4443
Systémové číslo VZ: P19V00000520
Datum zahájení: 15.04.2019
Nabídku podat do: 30.04.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Ornitologický a dendrologický průzkum v přírodní rezervaci Úpor-Černínovsko
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky je zpracování ornitologického a dendrologického průzkumu v části přírodní rezervace Úpor - Čemínovsko k. ú. Kly, Obříství a Úpor v okrese Mělník (dále jen ,,ZCHÚ"), na ploše cca 255 ha:
Ornitologický průzkum bude probíhat průběžně po dobu celého roku tak, že bude zahájen předáním území v roce 2019 a ukončen ve stejném období roku 2020. Terénní šetření budou probíhat ve vhodnou dobu s ohledem na biologické nároky cílových druhů, minimálně však bude provedeno 20 celodenních a 2 noční pozorování. Budou zaznamenávány zejména informace týkající se výskytu druhů v území (lokalizace, doba výskytu, početnost, sledovaná aktivita, atp.). Hlavní pozornost bude věnována zvláště chráněným druhů ptáků dle vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb., a druhům z červeného seznamu ptáků. V rámci průzkumu
budou identifikovány zejména druhy aktuálně vázané na sledované území přírodní rezervace Úpor Čemínovsko.
Místa výskytu veškerých zaznamenaných druhů budou zapsány do tabulek včetně dalších zjištěných údajů a slovního popisu biotopu druhu. Místa výskytu budou zakreslena do lesnické (příp.
katastrální) mapy území, zaměřena pomocí GPS včetně udání souřadnic. Doupné stromy a stromy s prokázaným nálezem hnízd zvláště chráněným druhů ptáků budou v terénu viditelně označeny plným rovnostranným trojúhelníkem světle modré barvy (vrcholem nahoru) o délce strany nejméně 12 cm ve výšce cca 130 cm nad zemí. Počet značek na stromě bude záviset na jeho obvodu (2—4 rovnoměrně rozmístěné po obvodu kmene). Alespoň nad jeden trojúhelník bude napsáno pořadové číslo (velikost čísla cca 7 cm), které bude odpovídat i záznamu v tabulce a zákresu v mapě. Zhotovitel odevzdá v termínu do 31. 10. 2019 průběžnou zprávu o ornitologickém průzkumu, která bude obsahovat popis metodiky průzkumu, literární rešerši dostupných údajů o výskytu avifauny v území, fotodokumentaci, protokoly z provedených šetření a
zhodnocení zjištěných údajů za daný rok.
Dendrologický průzkum bude zaměřen zejména na výskyt topolu černého (Populus nigra) tak, že bude zahájen předáním území v roce 2019 a ukončen nejpozději 30. 9. 2020. Jedinci topolu černého budou zapsáni do tabulek včetně dalších zjištěných údajů výšky, výčetní tloušťky a zdravotního stavu. Místa výskytu budou zakreslena do lesnické (příp. katastrální) mapy území, zaměřena pomocí GPS včetně udání souřadnic. zjištění jedinci topolu černého budou v terénu viditelně označeni plným kruhem žluté barvy o průměru
nejméně 12 cm ve výšce cca 130 cm nad zemí. Počet značek na stromě bude záviset na jeho obvodu (2-4 rovnoměrně rozmístěné po obvodu kmene). Alespoň nad jednu značku bude napsáno pořadové číslo (velikost čísla cca 7 cm), které bude odpovídat i záznamu v tabulce a zákresu v mapě. V rámci průzkumu budou dále zjišt'ováni jedinci dalších významných druhů jabloň lesní, jilm habrolistý, jilm vaz, dub červený, trnovník akát, javor jasanolistý, případně další nepůvodní či invazní druhy. Tito jedinci nebudou v terénu
označováni, jejich výskyt bude zaznamenán do mapového podkladu a zároveň bude zaznamenán odhad jejich počtu, celkový objem dřevní hmoty, věková struktura, výskyt zmlazení atp. Zhotovitel odevzdá v
termínu do 3 l. 10. 2020 zprávu o dendrologickém průzkumu, která bude obsahovat, fotodokumentaci, protokoly z provedených šetření a zhodnocení zjištěných údajů.
Po ukončení průzkumu v roce 2020 odevzdá zhotovitel závěrečnou zprávu s výsledky průzkumu včetně vyhodnocení. Součástí zprávy bude i podrobnější popis biotopu významných zjištěných druhů ptáků včetně jejich nároků, doby výskytu a případného návrhu opatření pro jejich ochranu (týká se zjištěných zvláště chráněných druhů ptáků, s předpokladem hnízdění v území).
Detailní informace o předmětu plnění Veřejné zakázky obsahuje závazný návrh smlouvy na plnění Veřejné zakázky (příloha č. 5 této zadávací dokumentace).

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 165 289 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Středočeský kraj
 • IČO: 70891095
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  150 21 Praha 5
 • Název odboru: Odbor životního prostředí a zemědělství
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 523891

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
email: pursova@kr-s.cz

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků