Veřejná zakázka: Oprava části dolu Bytíz

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3039
Systémové číslo: P18V00000724
Evidenční číslo zadavatele: 376772
Datum zahájení: 29.08.2018
Nabídku podat do: 12.09.2018 15:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava části dolu Bytíz
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění výše uvedené veřejné zakázky malého rozsahu je:
1/ Oprava střechy SO-03 elektrorozvodny s tím, že všechny střešní konstrukce z AP budou opatřeny novou vrstvou po celé ploše střešní konstrukce o rozměru 300 m2.
Oplechování atik objektu bude vyměněno za nové z barveného pozinkovaného plechu.
Nově budou na objektu provedeny okapní plechy, okapní žlaby a svody hranaté z pozinkovaného barveného plechu. Svody budou rozměru 120x120 mm, dle stávajícího provedení.
Současně budou provedeny drobné zednické práce související s rekonstrukcí střechy nutné k dokončení oplechování atik a mezilehlých stěn.
Součástí je rovněž demontáž jímací soustavy hromosvodu. Předpokládá se použití lešení pro přístup na objekt a zřízení svislé dopravy vrátkem nebo jeřábem.
2/ Oprava budovy SO-02 turbokompresorovny obsahující tyto práce: po obvodu jihozápadní a severozápadní strany objektu se provede drenážní vrstva šířky 600 mm a hloubky 1 750 mm. Výkop bude vyplněn kamenivem frakce 16-32 s uložením do geotextilie. Součástí drenážní vrstvy bude perforované potrubí DN 100 s odvodněním od objektu. V místě provádění drenážní vrstvy bude zdivo opatřeno nopovou folií a přikotveno lištou nad úrovní přilehlého terénu. Vzhledem k výšce výkopu a předpokládanému materiálu zásypu okolo objektu se uvažuje s pažením – rozepřením výkopu pro zajištění bezpečné montáže svislé izolace.
3/ Oprava budovy SO-01 strojovny a úprava okolního terénu obsahující tyto práce: Po obvodu jihozápadní strany objektu se provede drenážní vrstva šířky 600 mm a hloubky 1 m. Výkop bude vyplněn kamenivem frakce 16-32 s uložením do geotextilie. Součástí drenážní vrstvy bude perforované potrubí DN 100 s odvodněním od objektu. V místě provádění drenážní vrstvy bude zdivo opatřeno nopovou folií a přikotveno lištou nad úrovní přilehlého terénu. Současně bude provedena úprava terénu odstraněním navýšení podél jihozápadní strany objektu a úprava svahu s odstraněním technologických rozvodů a jejich likvidací. Na jihozápadní straně objektu se nachází v současném stavu dřevěné prkenné výplně, které budou odstraněny a nahrazeny novými dřevěnými protidešťovými žaluziemi v rozměru stávajících otvorů, viz. příloha. Rozpis prací a materiálu je součástí přílohy dle Projektové dokumentace: Ing. Jana Součková (Jindřichová), P2Projekt, Hornické muzeum – šachta č. 11A Bytíz, 6/2018 s doplněním provozovatele.
Součástí předmětu plnění jsou i práce blíže nespecifikované, které však jsou k řádnému plnění díla nezbytné a o kterých by uchazeč vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 850 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Hornické muzeum Příbram
 • IČO: 00360121
 • Poštovní adresa:
  Náměstí Hynka Kličky 293
  261 01 Příbram

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Náměstí Hynka Kličky 293
261 01 Příbram

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky