Veřejná zakázka: III/1096 Čtyřkoly, rekonstrukce mostu ev.č. 1096-1

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 2578
Systémové číslo: P18V00000269
Evidenční číslo zadavatele: vz-569/17
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 19.04.2018
Nabídku podat do: 01.06.2018 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: III/1096 Čtyřkoly, rekonstrukce mostu ev.č. 1096-1
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce mostu ev.č. 1096-1 převádějící komunikaci přes silnici I/3. Původní mostní konstrukce bude snesena a nahrazena konstrukcí novou. Nosná konstrukce je navržena ve středním poli jako roštová konstrukce z předpjatých tyčových prefabrikátů se spřahující deskou, v krajních polích jako předpjatá deska, v 1. poli opatřená náběhem v podélném směru. Opěry jsou založeny plošně; spodní líc dříků opěr je úrovní základové spáry. Šikmé stojky jsou založeny hlubinně na mikropilotách. Pod pilířem 2 resp. je navrženo 36 mikropilot. Navržené mikropiloty mají délku 4 m a jsou zakončeny ve vrstvě R4. Kořen ikropilot vrtaných stávajícím základem bude dotažen až ke spodku základu. Kořen mikropilot mimo půdorys stávajícího základu bude ukončen 0.5–1 m pod úrovní dna výkopu. Základové bloky šikmých stojek vzniknou zesílením stávajících železobetonových základů. Stávající základy budou ze všech stran (vyjma spodku) odbourány v tloušťce 0.2 m a budou betonovány novým základem. Do odbouraného stávajícího základu bude vevrtána a vlepena betonářská výztuž. Základy mají nepravidelný tvar kolmé výšky 2 m. Tvar základu pilíře 2 je uzpůsoben tak, aby umožnil provedení silničního příkopu při výhledovém rozšíření silnice I/3.

Po dobu výstavby bude doprava vedena po objízdných trasách:

• při uzavírce I/3 (trvání v řádu hodin při demolici stávajícího mostu a při osazování prefabrikátů středního pole nového mostu):
Objízdná trasa vedena přes Nespeky, Pyšely a Senohraby po silnicích III. třídy a s ohledem na
vedení mimo zástavbu. Mosty na objízdné trase mají dostatečnou zatížitelnost.

• při uzavírce mostu na III/1096:
Doprava bude svedena před mostem na I/3 směrem a odvedena na nejbližší sjezd; zde se vozidlo obrátí do protisměru I/3 a vrátí na nájezd za most. Sjezdy se nacházejí u Senohrab a Vysoké Lhoty.
Podrobná specifikace předmětu díla a podmínek jeho provádění je obsažena v této ZD a zejména v dokumentaci stavby, tj. v projektové dokumentaci pro provedení stavby, jejíž součástí jsou též technické specifikace a technické a uživatelské standardy stavby, a v dalších dokumentech, které tvoří přílohu č. 1 této ZD, v soupisu prací s výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 2 této ZD, jakož i v závazném vzoru smlouvy na plnění veřejné zakázky, který tvoří přílohu č. 4 této ZD. Dílo bude provedeno v souladu s požadavky a podmínkami stanovenými v těchto dokumentech.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 39 553 360 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 11
  150 21 Praha 5

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky